Vest-Agder fylkeskommune har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med forslag til planprogram for ny E39 på strekningen Volleberg - Døle bro. Uttalelsen ble politisk behandlet i fylkestinget i dag.

Statens vegvesen har på vegne av Mandal og Søgne kommune oversendt melding om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av forslag til planprogram for ny E39 på strekningen Volleberg - Døle bro. Høringsfristen var i utgangspunktet satt til 15.04.14, fylkeskommunen har fått utvidet frist slik at saken kunne behandles i fylkestinget møte i dag.

Fylkestinget har avgitt følgende vedtak i fem punkter:

Pkt. 1
Fylkeskommunen ser det som positivt at det nå er igangsatt planarbeid for østre og siste del av etappen Lindelia – Livold. Det er videre fornuftig og positivt at vegvesenet har satt av ressurser til samtidig å innlemme planer for ny E39 gjennom Søgne og helt frem til Volleberg. Selv om utbygging øst for Lindelia ikke er inntatt i NTP, mener vi det er viktig å ha godkjente planer for strekningen.

Det er avgjørende at fremdriften i planarbeidet legges opp slik at oppstart av etappen Lindelia – Livold i 2018 er mulig.

Pkt. 2
Fylkeskommunen vil fastholde at Lindelia må betraktes som et fikspunkt.

Pkt. 3
Grønn trase mellom Lindelia og Døle bro ivaretar etter fylkeskommunens mening godt de overordnete hensyn på den aktuelle strekningen. Fylkeskommunen kan ikke se arealfaglige grunner til å gjennomføre full konsekvensutredning av blå korridor nord for Trysfjorden.

Det bør umiddelbart foretas en kvalitetssikring av prissatte konsekvenser for de ulike korridorene. Med mindre grønn trasé er vesentlig dyrere enn blå trasé, mener fylkeskommunen at en ikke bør gå videre med blå korridor bak Trysfjorden.

Pkt.4
Forslag til plan- og utredningsprogram, herunder valg av alternative veikorridorer, vurderes (med unntak av det som er sagt i pkt. 2 og 3) i det vesentlige å være dekkende for planarbeidet. Det anmodes imidlertid om at plan- og utredningsprogrammet presiseres og suppleres for følgende forhold:

  • Det bør vurderes om det er mulig å etablere to ensidige kryss der oransje korridor møter eksisterende E39 (Kleppland/Lunde øst). Det bør samtidig vurderes å forlenge tunnelen ved at østre påhugg flyttes til Monan.
  • Planprogrammet bør suppleres noe når det gjelder kollektivtrafikk, jf. innspill i saksfremstillingen.
  • Vurdering av avbøtende tiltak knyttet til støy for nærliggende friluftsområder.
  • Lokalisering av mulig(e) veiserviceanlegg/bensinstasjon langs stamveien også sett i sammenheng med parsellen Døle bro- Livold.
  • Temaet reiseopplevelse og estetikk bør tas inn i planprogrammet.
  • Det er av særlig stor betydning at tiltak på eksisterende veinett blir grundig utredet ettersom eksisterende E39 i flere av alternativene vil overta hovedtyngden av interntrafikken i Søgne kommune. I tillegg til gamle E39, må også behov for tiltak på FV 184 (gamleveien mellom Tangvall og Lunde) vurderes.

Pkt. 5
Fylkeskommunen vil påpeke at de nå skisserte veikorridorene med tilhørende kryss kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale arealinteresser på følgende punkter:

  • Fornminneområdet/-parken på Monan
  • Nyere tids kulturmiljø på Lunde (grønn og oransje korridor)
  • Landbruksinteresser på Kleppland (oransje korridor)

Fylkeskommunen ber om at det tas særlig hensyn til ovennevnte i planleggingen. Det vil bli tatt endelig stilling i saken når det fremlegges et konkret planforslag med tilhørende konsekvensutredning der de arealbevarende hensynene kan veies opp mot veianlegget for øvrig.

Pkt. 6
Tiltakshaver bes om å nyttiggjøre seg de øvrige merknader og kommentarer som fremgår av saksutredningen.

Pkt. 7
Fylkeskommunen legger til grunn at det gode samarbeidet så langt i prosessen fortsetter ved at fylkeskommune tas med også i den videre planprosessen. Det tas i så måte forbehold om at det vil bli knyttet ytterligere merknader og innspill til saken i den videre planprosessen.

(Det ble enstemmig vedtatt ett nytt punkt åtte i forhold til fylkesrådmannens forslag. Forslaget ble fremmet av )

Pkt. 8
Fylkestinget ønsker at strekningen E18/E39 Vige, Kristiansand kommune til Handeland, Lyngdal kommune planlegges og primært utbygges sammenhengende.

Fylkestinget vil signalisere allerede nå, at denne vegstrekningen bør inngå som en del av ansvaret for veiselskapet, som er under etablering.

"Fylkestinget ber administrasjonen om å legge frem en sak om dette til juni-tinget 2014"

Venstre fremmet følgende forslag som nytt kulepunkt til punkt 4:
Veivesenet anbefales i størst mulig grad å ta hensyn til Vestlandske hovedvei/postvei vest for Trysfjorden.
Forslaget falt med mot 12 stemmer.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Diderik Cappelen, telefon 38 07 46 37
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, den 30. april 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

ft 13/14

av Richardsen, Wanja, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden

Se også: