Fylkeskommunen har i dag avgitt sin høringsuttalelse om bygging av ti småkraftverk i Flekkefjord- og Kvinesdal kommune. Dette kom frem i møtet i fylkesutvalget i dag.

I dagens vedtak ønsker fylkeskommunen samtidig å minne om tidligere høringsuttalelse til "grønne elsertifikater", som sier at det må utformes nasjonale insentiver som spesielt fremmer etablering av ny regulerbar kraftproduksjon. Dette vil, blant annet, føre til bygging av mer småkraft med regulering som gir bedre ressursforvaltning, mer klimavennlig kraftproduksjon og enklere og rimeligere drift av kraftnettet. 

I tillegg fremholdes det at uttalelsene til Kvinesdal- og Flekkefjord kommune bør tillegges betydelig vekt i vurderingen av konsesjonene.

Dette er fylkeskommunens syn til de enkelte konsesjonssøknadene:

 • Vest-Agder fylkeskommune mener Sandvand kraftverk i Flekkefjord kommune bør gis konsesjon, men at konsesjon gis på vilkår som:
  a. sikrer anleggssonen for nedgravd rørgate settes så smal som mulig, og det stilles krav om revegetering
  b. ikke åpner for å etablere en løype for snøscooter og 4-hjuling i samme trase som rørgaten.
 • Vest-Agder fylkeskommune mener Selura kraftverk i Flekkefjord kommune bør gis konsesjon. men at konsesjon, så fremt det ikke går på bekostning av evnen til regulering, blir gitt på vilkår som forsøker å ta hensyn til:
  a. snarveien mellom boligområdene over dagens demning
  b. opplevelseskvalitetene som ligger i dagens dam, demning og vannspeil.
 • Vest-Agder fylkeskommune mener Flikka småkraftverk i Flekkefjord kommune bør gis konsesjon.
 • Vest-Agder fylkeskommune mener Furstølåna småkraftverk i Flekkefjord kommune bør gis konsesjon
 • Vest-Agder fylkeskommune mener følgende om Stakkeland småkraftverk i Kvinesdal kommune:
  a. Det frarådes at det blir gitt konsesjon
  b. Om konsesjon likevel blir gitt må det stilles strenge krav slik at allmennhetens friluftsinteresser og landskapsverdier i størst mulig grad blir i varetatt.
 • Vest-Agder fylkeskommune mener Gjemlestad småkraftverk i Kvinesdal kommune bør gis konsesjon, men at konsesjon gis på vilkår som sikrer at:
  a. bruken av badehølen i vassdraget blir forsøkt opprettholdt
  b. anleggssonen for nedgravd rørgate settes så smal som mulig, og det stilles krav om revegetering
  c. eksisterende sti opp til badeplassen, som i dag går i planlagt rørtrase, må gjenopprettes etter endt anleggsvirksomhet.
 • Vest-Agder fylkeskommune mener  Hamrebakkan småkraftverk i Kvinesdal kommune bør gis konsesjon. Konsesjonen gis  på vilkår som sikrer at det stilles strenge krav slik at allmennhetens frilustsinteresser og landskapsverdier blir ivaretatt. 
 • Vest-Agder fylkeskommune mener Vatland småkraftverk i Kvinesdal kommune bør gis konsesjon, men at konsesjon gis på vilkår som sikrer:
  a. badeplassen like ved planlagt kraftverk
  b. at vannveien som går i åpen kanal uformes på en estetisk best mulig måte i forhold til landskapet
 • Vest-Agder fylkeskommune mener Røydlandsbekken småkraftverk i Kvinesdal kommune bør gis konsesjon, men at konsesjon gis på vilkår som sikrer at allmennhetens landskapsverdier i område blir i varetatt.
 • Vest-Agder fylkeskommune mener Lindeland småkraftverk i Kvinesdal kommune bør gis konsesjon.

 

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Trond Schrader Kristiansen, telefon 926 65 056
Leder av fylkesutvalget:
fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, den 03. juni 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

 

 fu 55/14

 

 

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 3. juni 2014 | Skriv ut siden