Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø reiste i dag flere innsigelser til Lyngdal kommunes forslag til kommuneplanens arealdel. Det er annen gang forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen var sist lagt ut til ettersyn før sommeren 2014. Da hovedutvalget behandlet saken i juni i fjor ble det vedtatt innsigelse til flere nye byggeområder. Hovedutvalget mener kommunen har gjort en meget god jobb i arbeidet med det reviderte planforslaget og ser det som svært positivt at de fleste innsigelsene fra i fjor er imøtekommet. En av innsigelsene fra den gang omfattet å legge opp til boligformål i det planlagte Knertenland-området. Hovedutvalget mener grunnlaget for innsigelsen fra i fjor ikke er imøtekommet i planforslaget som nå foreligger.

Når det gjelder området Bjørkebakken, "Knertenland" har fylkeskommunen i en uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid for området, samt i uttalelsen ved forrige ettersyn av kommuneplanen vært positiv til etablering av opplevelsespark og turistformål i området. Lokaliseringen er god med tanke på andre turist- og overnattingsanlegg i området og legger heller ikke beslag på dyrket mark. Fylkeskommunen reiste dog, ved forrige ettersyn av kommuneplanen, innsigelse til det kombinerte boligformålet.

Etter fylkeskommunens mening er det uheldig å blande boliger og opplevelsespark. Det vises for øvrig til at fylkeskommunen ved forrige gangs høring uttrykte at området bør tilbakeføres til Landbruks- natur- og friluftsområde eller friområde dersom det ikke blir noe av Knertenland. Dette ble også påpekt da et befaringsutvalg fra fylkeskommunen besøkte området i fjor sommer.

De øvrige innsigelsene går på et område på Støa på grunn av manglende hensyn til landskap og strandsonen, et annet område på Indre Eigeland på grunn av manglende hensyn til landskap og kulturmiljø og til sist et område på Kråkestøl, Prestjordstranda på grunn av manglende hensyn til landskapet.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Lars Berg Holtan, telefon 971 13 799
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 4.mars 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

 

Sam15-15a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mars 2015 | Skriv ut siden