Rejlers Railconsult AS har på oppdrag fra Jernbaneforum Sør utarbeidet en rapport for å sannsynliggjøre økt godstransport over havnene knyttet til Sørvestbanen på kort og lang sikt. Rapporten beskriver forutsetninger, markedsgrunnlag, infrastruktur og dagens transporttilbud som grunnlag for vurderinger av potensialet for godstransport. Havnene som er inkludert i analysen er Kristiansand, Larvik og Grenland. Rapporten viser at godstransporten på Sørvestbanen kan økes ved å etablere et tettere samarbeid mellom ferjeselskapene, havnene og godsoperatørene. I tillegg påpekes konkret at nye godsruter kan etableres fra havnen i Kristiansand og Larvik til Gandal ved Sandnes og Bergen, uten store investeringer.

Da fylkesutvalget behandlet rapporten i går ble det påpekt som viktig å opprettholde og forbedre jernbanetilknytning til Kristiansand havn og at fremtidige planer må gi mulighet til å overføre mer gods fra veg til sjø- og/eller jernbanetransport.

Jylland korridoren

Jernbaneforum Sør mener godstransport på Sørlandsbanen og fremtidens Sørvestbane kan bli en viktig godskorridor inn og ut av Norge  - "Jylland korridoren" -, og har startet samtaler med togoperatører i Tyskland og Danmark, ferjeselskapene og havnene i Skagerak og togoperatører i Norge. Alle aktørene synes å være interesserte i å delta i et samarbeid om økt godstransport på jernbane til og fra havnene langs Sørvestbanen.

Mer gods på bane og båt

I sentral-Europa er det en klar holdning at godstransport skal overføres fra veg til bane eller båt. Økte avgifter og kapasitetsproblemer i det europeiske vegnettet vil på sikt gjøre det mindre lønnsomt å kjøre trailere mellom Norge og kontinentet. Det vil presse mer gods over på båt og bane - også i Norge. Satsing og tilrettelegging for økt andel av godstransport via sjøvegen er et av tiltakene, som kan bidra til alt fra dempet trafikkvekst til betydelig redusert godstransport på vegnettet. En slik satsing vil gi store miljøgevinster. Mindre godstransport på vegene vil bidra til bedre trafikksikkerhet og gi mindre press på vegutbygging og arealbruken til veger. I tillegg kunne demme opp for de store godsvekstene som vil komme i fremtiden.

Dansk jernbanesatsing

Firefelts veg frem til Hirtshals er etablert og det arbeides med å få på plass tosporet elektrifisert jernbane i løpet av 15 år. I tillegg bygges det en jernbaneterminal i havnen i Hirtshals, som skal muliggjøre transport av containere og semitrailer hengere med overføring av hengere ved hjelp av terminaltraktorer - helt inn på ferjeterminalen. Dette innebærer også en endring av transportmønster for gods over Kristiansand havn, med påfølgende behov for utbedringer for å kunne imøtekomme utviklingen. En utvikling som med forutsetninger om utbedringer kan medføre at Kristiansand havn etter hvert kan spille en større rolle med hensyn til banebasert gods på Sørlandet, Vestlandet og kanskje også nordover.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Heidi Berit Iglebæk, telefon: 959 72 996
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 15. oktober 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu96-14a

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2014 | Skriv ut siden