Det nå fremlagte planforslaget åpner for en del nye elementer i forhold til gjeldende kommuneplan. Disse omfatter blant annet nye byggeområder for bolig i Lindelandsbakkene/Feda, Geiteknuten/Feda, Hamre/Hamrelia, Jerstad og Breimoen. Nye områder for fritidsbebyggelse iNesjen, Homstjødna og Nordhellelonene. Nytt næringsareal på Kvinlog. Nye områder for offentlig eller privat tjenesteyting på Kvinlog og Øvre Egeland. Flere sjøbuer og offentlig P-plass på Hålandstrand. Nye områder for spredt boligbygging i landbruk, natur og friluftsområdene Jerstad og Storekvina. Samt nye områder for spredt fritidsbebyggelse i landbruk, natur og friluftsområdene Mygland og Kvinesheia.

Kvinesdal kommune har lagt ut forslag til arealdelen av kommuneplanen for 2014-2026 til offentlig ettersyn. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget i dag ble det uttrykt at planforslaget gjennomgående legger opp til fornuftige avveininger mellom utvikling og vern. Planen vurderes også som godt gjennomarbeidet samtidig som de utredningene som er gjennomført oppfattes som både beslutningsrelevante og dekkende for planarbeidet.

Hovedutvalget gir råd om ikke å åpne for utbygging av fritidsbebyggelse på Nesjen. Ny fritidsbebyggelse bør i stedet lokaliseres i tilknytning til Knaben og på den måte bidra til å styrke Knaben som regionalt reiselivsmål. Dersom kommunen likevel går inn for utbygging, bør kommuneplanen harmoniseres med anbefalingene i en landskapsanalyse som tidligere er utarbeidet.

Kommunen bes om i større grad å koordinere arealbruken med områder angitt som regionale friluftsområder i vedtatt regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Områdene for spredt utbygging av fritidsboliger bør reduseres.

Hovedutvalget peker også på at det må ivaretas hensyn til kulturmiljø når det gjelder de eldre sjøbumiljøene langs Fedafjorden.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Diderik Cappelen, telefon 38 07 46 37
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 28. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam6-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden