Samfunnsdelen av Mandal kommunes forslag til kommuneplan for 2015-2027 var til behandling i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag. Hovedutvalget er positivt til kommuneplanens prioriterte fokusområder som omfatter byutvikling, helse og omsorg, oppvekst, samt folkehelse, levekår og likestilling. Kommuneplanen karakteriseres som godt gjennomarbeidet og den reflekterer utfordringsbildet. I sakspapirene uttrykkes det at kommuneplanen er et resultat av en omfattende demokratisk prosess, hvor særlig barn og unges stemme er vektlagt. Mandal kommune betegnes som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder barn og unges medvirkning i planarbeid.

Innledningsvis i kommuneplanens samfunnsdel presenteres kommunens mål og utfordringer. Visjonen for kommuneplanarbeidet slår fast at Mandal er "Det soleklare valg", tilsvarende visjonen fra forrige kommuneplanperiode. I dette ligger det at "Mandal…soleklart" skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse, samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og eldre trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Mandal kommune har utfordringer når det gjelder levekår, skolekapasitet og økonomi. Ved hjelp av prioriteringer og planarbeid vil kommunen være med å påvirke utviklingen i lokalsamfunnet og legge til rette for gode boområder, et rikt og godt kulturliv, et allsidig utdannings- og arbeidsmarked og gode kommunale tjenester

Hovedutvalget peker i uttalelsen til planforslaget at kommunen bør bidra aktivt for å tilrettelegge for læring- og praksisplasser i kommunen. Ut fra at Mandal kommunen er en stor arbeidsgiver er det viktig at kommunen tilbyr lærlingplasser i en rekke ulike fag.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Frode Amundsen, telefon 951 39 633
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 28. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam10-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden