Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å involvere Kristiansand Havn KF og Vest Agder fylkeskommune, som prosjektpartnere i Interreg-prosjektet "Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak". Kristiansand Havn ønsker å delta og bidra til prosjektet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var i dag enig i at også fylkeskommunen bør delta i prosjektet. Prosjektsøknaden vil bli avgjort av beslutningskomiten for EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 15. juni.

Prosjektet vil fokusere på intermodale transportformer, overføring av gods fra vei til sjø og på å skape mer effektive havner. Prosjektet er i tråd med Regionplan Agder 2020, som blant annet nevner "Nøkkelen til en mer effektiv utnyttelse av samferdselsnettet ligger blant annet i effektive overganger mellom transportformer, såkalte intermodale transportknutepunkter.

Prosjektets hovedmål er å bidra til et  mer miljøvennlig og lav-karbon transportsystem i regionen, samtidig å utvikle og styrke det maritime transportsystemet og stimulere til overføring av gods fra vei til sjø. Dette skal oppnås ved å utvikle løsninger, verktøy og teknikker for å forbedre shipping service, kvalitet og miljøinnsats gjennom utvikling av kostnadseffektiv, sikker, fleksibel og konkurransedyktig sjødistribusjonskonsept

Prosjektets visjon er at sjøveien skal utvikles til å bli en attraktiv, grønn, sikker og bærekraftig transportløsning for gods mellom landene Norge, Danmark og Sverige.

 Totalbudsjettet for prosjektet vil ligge i størrelsesorden en million Euro, tilsvarende 8,5 millioner kroner.  Det legges opptil at Vest-Agder går inn med et totalbudsjett på opp til 600.000 kroner over tre år.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Trainee Andreas Vallevik, telefon 38 07 47 97
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Lindesnes 6. mai 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam39-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2015 | Skriv ut siden