I tråd med Vest-Agder fylkeskommunes planstrategi er det utarbeidet en strategi for fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedsutvikling i de historiske byene i Vest-Agder: Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand. I fylkeskommunes strategi for kulturminnefeltet er det også fastsatt at de historiske byene er et av hovedsatsningsområdene. I dag stilte hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø seg bak strategien. Den sendes nå ut på høring til berørte parter før videre bearbeiding og politisk behandling. Det vurderes å arrangere en høringskonferanse i første kvartal av 2015. Det er hensikten av strategien skal vedtas før sommeren 2015.

I strategien er det utformet visse prinsipper for utvikling og bevaring av de historiske byene i Vest-Agder. Fylkeskommunen er i utgangspunktet positiv til tiltak for å skape nytt liv og ny aktivitet i de bevaringsverdige byområdene gjennom fortetting, bruksendring og funksjonsblanding forutsatt at byens særpreg respekteres. Videre må randsonene utvikles med bevissthet.

Strategien vil legge føringer for behandling av arealplaner og enkeltsaker innenfor de historiske byområdene og i randsonene.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Frode Amundsen, telefon 472 52 511
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 19. november 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam92-14

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2014 | Skriv ut siden