Da fylkestinget behandlet Skolebruksplan for Vest-Agderskolen i desember i fjor ble det vedtatt at det skal etableres en ny kombinert skole på Tangvall i Søgne, og at naturbrukstilbudet ved Søgne videregående skole skal opprettholdes og videreutvikles. I et høringsnotat, som nå er til behandling, fremgår det at i kristiansandsregionen vil vedtaket bidra til å dekke både en forventet elevtallsøkning fra 2024, og naturbruksopplæringens behov for endring. Den nye skolen på Tangvall skal bygges for 600 elevplasser. Resterende elevplassbehov på rundt 300 elevplasser, vil bli innpasset i eksiterende skoler i Kristiansand. Praksisarealer på Søgnetunet skal oppgraderes slik at de sammen med andre opplæringsarenaer, vil gi et målrettet tilbud innen naturbruk.

Frem til 2024 forventes det redusert elevtall i regionen, men etter dette tilsier prognosene rask elevtallsvekst. I høringsnotatet påpekes det at skolen på Tangvall derfor bør være ferdig bygd slik at den kan ta i mot elever når det er behov for det. Søgne kommune planlegger å bygge ny ungdomsskole og Søgne videregående skole trenger nye lokaler til undervisningen innen naturbruk før elevtallsveksten kommer etter 2024. Det foreslås derfor at ny videregående skole på Tangvall planlegges i to byggetrinn. Det vil bli vurdert om en ny videregående skole på Tangvall skal samlokaliseres med ungdomsskolen, og andre tilbud som etableres i tilknytning til den. Fellesarealer for ungdomsskolen og den videregående skolen, som for eksempel kantine, bibliotek og kroppsøvingslokaler, vil kunne gi sambruksfordeler og må vurderes opp mot erfaringer som er gjort ved ungdomskoler/videregående skoler som er samlokalisert.

Fylkeskommunen har behov for nye lokaler til utdanningsprogram naturbruk. Et overordnet mål er å gi elevene/lærlingene yrkeskompetanse som fører til økt, bærekraftig matproduksjon, og utvikling innen energi-, miljø- og klimarelaterte fagområder. Det vil bli etablert en arbeidsgruppe som skal utrede det fremtidige innholdet, og vurdere modeller for videreutvikling av naturbruk.  Skolens behov for lokaliteter og praksisarealer vil avhenge av innholdet i den naturbruksopplæringen Vest-Agder skal tilby, og være utgangspunkt for byggetrinn 1, og for utviklingen av Søgnetunet. Byggetrinn 1 og videreutvikling av Søgnetunet planlegges parallelt. Dette arbeidet må koordineres slik at det blir en felles prosess rundt rom- og funksjonsprogram. Det vil samtidig vurderes hvordan en i tillegg kan ta i bruk andre aktuelle praksisarenaer.

Byggetrinn 2 vil inngå i planarbeidet allerede nå, for å sikre en god og helhetlig løsning for den nye videregående skolen. Byggetrinnet vil bli detaljprosjektert med tanke på ferdigstillelse i 2023-2025.

Hva skolen konkret skal tilby av opplæring, vil avhenge av samfunnets behov for kompetanse, og elevens valg av utdanning. Utgangspunkt for videre planlegging er at skolen skal etableres med tre paralleller på studiespesialiserende utdanningsprogram (270 plasser), påbygg til studiekompetanse en klasse (30 plasser), helse- og oppvekstfag fire klasser (60 elevplasser), bygg- og anleggsfag fire klasser (60 elevplasser), teknologi og industriell produksjon fire klasser (60 elevplasser), naturbruk seks klasser (90 elevplasser) og spesialundervisningsklasser (30 elevplasser). Til sammen blir dette en kombinert videregående skole med 600 elevplasser.

 

Saksbehandler: Eva Bergh, telefon 975 79 721
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kristiansand 10. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku1-15xx

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. februar 2015 | Skriv ut siden