Fylkestinget ble i dag orientert om innholdet i en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for 2014. Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på vei i fylket har økt. Særlig ble det registrert en økning på E18/E39. Likevel viser statistikken at det internt i Kristiansand ikke har vært vekst i personbiltrafikken. Det kan igjen tyde på at trafikantene i større grad benytter seg av andre transportformer, slik som kollektivtransport, gange og sykkel. En mulig forklaring til økningen i totaltrafikken kan blant annet tillegges næringstrafikk.

I tillegg viser statistikken at den 38,3 kilometer lange firefeltsmotorveien fra Grimstad til Kristiansand, som sto klar i 2009, har bidratt til økt innpendling til Kristiansand over fylkesgrensen  til Aust-Agder. Dette stemmer overens med at lokale bompasseringer ved Riksvei. 9 Grim, Fylkesveiene Sødal og Presteheia går ned, mens antall passeringer på E18 Bjørndalssletta øker.

Der man i Kristiansand ser en nedgang i personbiltrafikken, ser man i andre deler av fylket en økning i samme periode. Mye av veksten i Lister kan tenkes å ha sammenheng med gjennomførte veiinvesteringer som følge av Listerpakken, deriblant på Fylkesvei  465 Gjervollstad. Dette har bidratt til å forkorte reisetiden for innbyggere i Farsund og i større grad lagt til rette for pendling til eksempelvis Kvinesdal og Flekkefjord.

Statistikken viser at innføringen av rushtidseffekt i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og holdninger. Dette kommer til syne ved at det er nedgang i antall biler som passerer bommene i regionen i de tidsperiodene hvor det er innført høyere bomavgift. Parallelt med dette ser man også en økning i antall passasjerer som reiser med buss. Mye av denne økningen kan tenkes å være konsekvens av innføringen av rushtidsavgift som igjen har påvirket innbyggerne til å velge grønnere transportalternativ

Både i Kristiansand og i Lister ser man en stor økning i antall kjøpte elbiler. I tillegg har innføring av sanntidssystemet på buss, samt en økning i frekvens på bussruter i Kristiansandsregionen hatt en stor positiv effekt i antall reisende. Økning i antall togruter og at tidspunktene muliggjør pendling til Kristiansandsregionen kan også tenkes å ha hatt en positiv effekt på nedgangen i personbiltrafikken.

En annen positiv utvikling er den økte sykkelandelen i Kristiansand. Denne andelen er nå på ni prosent, noe som gjør Kristiansand til den byen med høyest sykkelandel i landet.

 

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Samferdselssjef Vidar Ose, telefon 905 27 101
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 17. juni 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft35-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2015 | Skriv ut siden