Fylkeskommunen har samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i fylket. Det pågår nå en omfattende prosess hvor avtalene fornyes. I løpet av 2014 og 2015 vil totalt 11 avtaler ha blitt fornyet og reforhandlet. Etter hvert som avtalene ferdigbehandles administrativt i kommunene og fylkeskommunen, legges de fortløpende frem for politisk behandling. I dag ble en samarbeidsavtale mellom Flekkefjord kommune og fylkeskommunen anbefalt godkjent etter behandling i hovedutvalg for kultur og utdanning. Den endelige godkjenningen skjer i fylkestinget 20. oktober.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen: klima, Det gode livet, utdanning, kommunikasjon og kultur. Alle samarbeidstiltakene som er omtalt, hører inn under en eller flere av disse satsingsområdene.

Samarbeidsavtalene følges opp gjennom årlige møter, der administrativ og politisk ledelse møter fra begge parter. Rapportering fra møtene legges fram for fylkesutvalget.

 

Saksbehandler: Rådgiver Rune Holbek, telefon 992 93 260
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kvinesdal 22. september 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku49-15a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2015 | Skriv ut siden