Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø foretok i dag en presisering av årets bevilgning fra Vest-Agder fylkeskommune til Agder Kollektivtrafikk AS (AKT). Bevilgningen for 2015 er 185.475 millioner kroner for drift av kollektivtrafikken i Vest-Agder etter gitte føringer. Av dette avsettes tre millioner kroner for å styrke kollektivtrafikken, forbedre tilbringertjenesten til tog og for å forberede overgang til alternativt drivstoff. I tillegg er det avsatt 48.4 millioner kroner til dekning av skolekjøring. Dette beløpet utbetales direkte fra fylkeskommunen på grunn av momsregelverket.

AKT er et administrasjonsselskap som styrer kollektivtrafikken på vegne av eierne. Styret i AKT vedtar endelig budsjett for selskapet basert på de bevilgninger selskapet får fra Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen. Fra 1. juli 2013 gikk Aust-Agder fylkeskommune inn på eiersiden.

I 2015 er 43 millioner kroner avsatt av belønningsmidlene til kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen. Veksten i bruken av belønningsmidler må ses i sammenheng med innføring av tidsdifferensiert bompengeordning i 2013, og strategien om å få flere til å la personbilen stå og i stedet reise kollektivt, sykle eller gå.  Gjennom ATP-samarbeidet og belønningsmidlene legges det opp til ytterligere bevilgninger til kollektivdriften i 2016, som er det siste året i innværende belønningsavtale.

En bymiljøavtale for Kristiansandsregionen vil trolig tidligst starte opp i 2018. Regionen vil derfor nok en gang kunne komme opp i problemstillingen med at en risikerer å mangle driftsmidler til kollektivtrafikken i mellomåret 2017. Denne problemstillingen vil fylkesrådmannen komme tilbake til jevnlig de neste årene, med henblikk på å finne fram til en løsning.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Jan Otto Hansen, telefon 945 26 707
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

Kristiansand 28. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam14-15

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden