Fylkestingsrepresentant Anne Bystadhagen (Ap) hadde til fylkestingets samling i dag reist en interpellasjon vedrørende Hidra Landfastprosjektet i Flekkefjord. Hun ber om å bli orientert om hva fylkesordføreren har tenkt i forbindelse med vedtaket som ble gjort om prosjektet i 2013 og om synspunkter vedrørende de utredninger som allerede er foretatt og bruken av disse, samt en vurdering av spørsmålet om en ny stortingsproposisjon må til eller ei. Representant Sigmund Oksefjell (Sp)hadde stilt spørsmål om hvordan fylkesordføreren har tenkt å legge opp et løp slik at en hurtigst mulig kan starte en prosess med å få gjennomført en fastlandsforbindelse til Hidra. I tillegg hadde representanten Vidar Kleppe (DEM) stilt spørsmål om hvorfor ikke saken er på dagsorden til denne tingsamlingen og anmodet om at så skjer. Fylkesordfører Terje Damman besvarte i dag alle disse innspillene. Han viste til at det til dagens fylkestingssamling ikke er et tilstrekkelig avklart grunnlag for å legge frem en godt nok utredet sak til politisk behandling. Han orienterte om det arbeidet og de prosesser som pågår. Damman konkluderte med at utfra den vedtatte fremdriften vil prosjektet bli fremlagt for ny behandling i fylkestinget innen utgangen av 2015.

Les hele svaret her:

Interpellanten ber i interpellasjonen om å bli orientert om hva fylkesordføreren har tenkt i forbindelse med vedtaket som ble gjort før nyttår i 2013. Det bes videre om synspunkter vedrørende de utredninger som allerede er foretatt og bruken av disse samt en vurdering av spørsmålet om en ny stortingsproposisjon må til eller ei. I tillegg til denne interpellasjonen har også representanten Oksefjell stilt spørsmål om hvordan fylkesordføreren har tenkt å legge opp et løp slik at en hurtigst mulig kan starte en prosess med å få gjennomført en fastlandsforbindelse til Hidra. Og så har representanten Kleppe stilt spørsmål om hvorfor ikke saken er på dagsorden til denne tingsamlingen og anmodet om at så skjer. Jeg skal redegjøre for alle disse spørsmål samlet i dette interpellasjonssvaret så langt jeg har faktagrunnlag for det i dag.

Fylkestinget fattet 05. november 2013 under behandlingen av sak 50/13 Fylkesveg 469 – Hidra fastlandsforbindelse – status pr. oktober 2013 et vedtak i 4 punkter. De 3 første punktene gjelder utsettelse av nåværende prosjekt samt vurderinger rundt et mulig rørbruprosjekt.

Punkt 4 lyder:

"Dersom rørbruprosjektet ikke kan realiseres , vil fylkestinget gjenoppta arbeidet med prosjekt FV 469 Hidra Landfast for ny vurdering innen utgangen av 2015, innenfor mulig justerte økonomiske rammer."

På det tidspunkt var det en snakk om å kunne innbake ferjeavløsningsmidler i en periode på 20 år som finansieringselement. Vi vet også at det da var signalisert at det ble arbeidet for en utvidelse av denne perioden fra 20 til 30 år og det lå forventninger til at senere statsbudsjett ville utrede dette nærmere. Så vet vi alle at dette ikke var håndfast nok for oss verken i statsbudsjettet for 2014 eller for 2015, men i 2015 statsbudsjettet ble det bebudet nærmere konkretisering av dette i revidert budsjett våren 2015.

I perioden imellom her var det blitt klart at rørbruprosjektet var uaktuelt å gjennomføre, jfr korrespondanse fra Statens vegvesen. Det opprinnelige Hidra Landfastprosjektet er derfor allerede tatt frem igjen og vurderes nå igjen både på kostnadssiden og finansieringssiden utfra det som ligger i innstillingen til Stortinget og som ble vedtatt der i går.

Hovedessensen i dette er muligheter for å forlenge perioden for bruk av fergeavløsningsmidler inn i prosjektet med inntil 40 år og med indeksregulering av det årlige beløpet.

Så har det også fra regjeringens side ligget en forutsetning om at alle de prosjektene som ønsker å ta i bruk en utvidet periode skal godkjennes av departementet.

Siden det er det opprinnelige prosjektet som nå oppdateres igjen er verdien av de utredningene og de eiendommer som er sikret fortsatt intakt og vil bli brukt inn i det videre arbeidet med prosjektet.

Veien videre fremover kan derfor kort skisseres slik nå:

*Statens vegvesen(SVV) er allerede i gang med å oppdatere kostnadstallene utfra sist kjente størrelser/sammenlikningsgrunnlag og foretar beregninger av finansiering utfra en forlenget ferjeavløsningsperiode på både 30 år og 40 år.

I tillegg er SVV av fylkeskommunen bedt om også å se på alternative finansieringsmåter for en eventuell restsum hvis forlenget periode ikke er tilstrekkelig.

Oppdaterte trafikktall skal også fremskaffes og avvikende rentenivå i forhold til det som er vegdirektoratets normer skal vurderes.

*Videre blir det undersøkt med departementet om og hva som eventuelt ligger i setningen om at ethvert prosjekt som ønsker å bruke utvidet avløsningsperiode skal godkjennes av departementet. Før anbudsutsendelse er det helt nødvendig å ha sikkerhet for at utvidet periode vil gjelde vårt prosjekt.

*Det er berammet møte i samarbeidsgruppen for Hidra Landfast til den 22.06.  I denne gruppen er Flekkefjord kommune, Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune representert.  Sistnevnte fra politisk nivå med Thore Westermoen, Anne Bystadhagen, Kåre Glomsaker samt undertegnede.

*Så til spørsmålet om det er behov for ny stortingsproposisjon.

Slik jeg forstår det er det sannsynligvis ikke nødvendig selv om perioden for bruk av fergeavløsningsmidler blir utvidet.

Ei heller hvis ikke det totale bompengebeløpet som skal kreves inn ønskes økt eller innkrevingsperioden ikke ønskes forlenget.

Det er kun hvis disse størrelser må økes for å få fullfinansiering på plass, samt hvis bompengeselskapets låneopptak skal utvides, at ny stortingsbehandling er nødvendig.

*Så vet vi også at en del andre forutsetninger må på plass.

Andelen el-biler er voksende og disse kjører avgiftsfritt gjennom bomstasjoner.  Det kan nok allerede nå med rimelig grad av sikkerhet slåes fast at hvis det beregnede bompengebeløp i finansieringsopplegget skal nåes er man avhengig av at alle kjøretøyer som kan avgiftsbelegges når de passerer bomstasjonen blir avgiftsbelagt.  Det har fylkeskommunen myndighet til å bestemme på fylkesvei.

Hidra bompengeselskap as er i dag eid med 50 % andel hver av Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune.  I dagens aktuelle bompengeordninger i Vest-Agder er det slik at eierne garanterer for sin forholdsmessige eierandel av selskapets gjeld.  Dette vil etter mitt skjønn også være aktuelt her og Flekkefjord bystyre må fatte nødvendige vedtak om dette når kostnadsoverslag og finansieringsmodell er klar.

I de gjennomganger som ble gjort før vedtaket i fylkestinget i november 2013 med tanke på kostnadskutt i prosjektet ligger det noen endringer i reguleringsplanen.  Disse endringene må også formelt vedtas.

*Og som nevnt er det allerede tatt initiativ til å få avklart hva det ligger i setningen vedrørende departemental godkjenning av prosjekt som skal bruke utvidet fergeavløsningsperiode.  Før anbudsutlysing må vi være helt sikre på at vi kan regne inn i finansieringen inntil 40 år med fergeavløsningsmidler.

Jeg mener med dette å ha svart ut interpellasjonens spørsmål samt Oksefjell og Kleppes spørsmål.

Som det fremgår av mitt svar var det i forhold til denne fylkestingssamlingen ikke tilstrekkelig avklart grunnlag for å legge frem en godt nok utredet sak til politisk behandling.  Som vi vet starter slike saker hos oss først i SAM-utvalget, går deretter til fylkesutvalget for så å ende i fylkestinget.

Stortinget fattet sitt vedtak i går og komiteens innstilling forelå i midten av forrige uke.

Vedtaket fra november 2013 sier at hvis ikke rørbruprosjektet lar seg realisere skal arbeidet med det opprinnelige prosjektet gjenopptas og fremlegges for fylkestinget igjen innen utgangen av 2015.

Det arbeidet er som redegjort for allerede i gang og den vedtatte fremdriften følges slik at prosjektet kommer til ny behandling igjen i fylkestinget innen utgangen av 2015.

 

 

Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 16. juni 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ftint 4-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2015 | Skriv ut siden