Fylkeskommunene på Agder har gått sammen for å utarbeide en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-plan). Forslaget til LIM-plan er utarbeidet våren 2014 gjennom en intensiv medvirkningsprosess og er nå klar til høring. Dette ble vedtatt i dagens møter i begge fylkenes fylkesutvalg.

I tråd med høringsinnspillene til planprogrammet er det lagt opp til tydelige og ambisiøse mål som går lenger enn de i Regionplan Agder 2020. Det er lagt arbeid i å gjøre flest mulig av målene evaluer- og målbare underveis.

Når det gjelder handlingsprogram, er det utarbeidet en skisse som, sammen med selve planen, kan presenteres på åpen høringskonferanse på UiA, campus Grimstad, 19. juni og sendes ut sammen med høringsdokumentene.

Det er ikke krav om å sende handlingsprogrammet på høring i plan- og bygningsloven. Fylkeskommunene trenger likevel å forankre handlingsprogrammet grundig i kommunene, statlige virksomheter og blant organisasjoner og miljøer som berøres av LIM-planen. Derfor er det hensiktsmessig å be om innspill til en skisse i stedet for å utarbeide et forslag til ferdig handlingsprogram. Dette betyr at det må være god dialog rundt utvikling av handlingsprogrammet i høringsperioden.

Høringsutkastet som er vedtatt av fylkeskommunene i aust og vest har noe ulik ordlyd på enkelte punkt. Dette vil bli nærmere redegjort for under høringskonferansen.

Høringen er satt fra 19. juni til 1. oktober 2014.

Målet er at både planen og handlingsprogrammet skal være klare til bruk fra starten av 2015.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjon: Lisbeth Reed, telefon 481 05 289
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, den 3. juni 2014
Informasjonsavdelingen
Wanja Richardsen

 

 

fu 57/14

av Richardsen, Wanja, publisert 3. juni 2014 | Skriv ut siden