Hovedutvalg for kultur og utdanning var i dag det første fylkespolitiske utvalget som behandlet et forslag til samfunnsdel i en revidert kommuneplan som Vennesla kommune har sendt på høring. Fylkestinget avgir den endelige høringsuttalelsen 21. april. Hovedutvalget mener at forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for Vennesla kommune er et godt styringsdokument. Hovedsatsingsområdene i planen, som omfatter levekår og utvikling, tar på en god måte opp i seg kommunens utfordringer. Prioriteringene som kommunen foretar er i hovedsak i tråd med Regionplan Agder 2020. Det er også svært positivt av Vennesla kommune satser på økt bruk av lærlinger.

Vennesla kommune sier at hensikten med samfunnsplanen er… "å utvikle Vennesla til et godt sted å bo og skape vekst i". Vekstpotensialet henger sammen med at Vennesla kommune er en del av et felles bo- og arbeidsmarked i Kristiansandsregionen. Sammen med kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Søgne og Songdalen er dette en region i utvikling og vekst, med hensyn til folketall og næring. På den annen side vises det til kommunens levekårsutfordringer. Revisjonen har til hensikt å gjøre planen mer i tråd med dagens utfordringer for å bli et godt politisk styringsdokument.

Samarbeidsavtalen mellom Vennesla kommune og fylkeskommunen løper ut i 2015. Kommuneplanens samfunnsdel anses som et viktig grunnlag for en ny avtale.

 

Saksbehandler: Rådgiver Gro Hege Hansen, telefon 945 00 121
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kristiansand 10. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku18-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2015 | Skriv ut siden