Fylkeskommunen har samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i fylket. Det pågår nå en prosess hvor avtalene fornyes. For fjoråret og inneværende år er det 11 avtaler som skal fornyes og reforhandles. Etter hvert som avtalene ferdigbehandles administrativt i kommunene og fylkeskommunen, legges de fortløpende fram for politisk behandling. Nå er det avtalene mellom fylkeskommunen og kommunene Marnardal, Mandal, Søgne og Hægebostad som behandles politisk i fylkeskommunen. I dag ble det anbefalt godkjent i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Fylkestinget sluttbehandler dem 16. juni.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen, og alle samarbeidstiltakene som er omtalt, hører inn under en eller flere av disse satsingsområdene.

Samarbeidsavtalene følges opp gjennom årlige møter, der administrativ og politisk ledelse møter fra begge parter. Rapportering fra møtene legges fram for fylkesutvalget.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Rune Holbek, telefon 992 93 260
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 27. mai 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam68-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2015 | Skriv ut siden