Vest-Agder fylkeskommunen har bidratt med 150 000 kroner til utarbeidelse av en mulighetsstudie for Nodeland sentrum. Kommunen har bidratt med tilsvarende beløp og også Helsedirektoratet har bidratt med midler knyttet til et statlig program for folkehelse og nærmiljøkvaliteter. Hensikten med mulighetsstudien er å danne grunnlag og ideer til det forestående arbeid med utarbeidelse av en områdereguleringsplan for Nodeland. I tillegg til selve sentrumsområdet tar mulighetsstudien for seg områdene nordover til med Spjotneset industriområde. I vest danner Songdalselva grense for mulighetsstudien. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om innholdet i studien.

Mulighetsstudien påpeker viktige fortettingsmuligheter og fokuserer stikkordsmessig på følgende temaer og problemstillinger:

  • Etablering av et tettere og mer kompakt sentrum – unngå byspredning
  • Bedre integrering av jernbanestasjonen i forhold til resten av sentrum
  • Integrering av elva som et samlende og sentralt element i bybildet.
  • Fortetting med boliger i tilknytning til sentrum
  • Ny og miljøvennlig utforming av fylkesveien gjennom sentrum
  • Sammenhengende tur- og gangveier som binder ulike deler av sentrum sammen innbyrdes samt forbinder sentrum med en sentral gangakse som dels følger elva.
  • Bade- og rekreasjonsområde langs elva

Mulighetsstudien er et skisse- og ideutkast som ikke legger frem ferdige løsninger. Det er heller ikke alle elementene som vil bli gjennomført. Studien peker imidlertid på viktige problemstillinger samtidig som det presenteres ideer for hvordan Nodeland kan utvikles i fremtiden. Det er lagt vekt på å komme frem til miljøvennlige løsninger. Det er videre fokusert på fysisk aktivitet og folkehelse.

Vest-Agder fylkeskommune mener at den foreliggende mulighetsstudien bør gi et godt ide- og arbeidsgrunnlag for det videre arbeidet med områdeplan for Nodeland.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Diderik Cappelen, telefon 38 07 46 37
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 28. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam8-15

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden