Utgiftene til TT-tjenesten har økt betydelig de siste årene, fra 8,5 millioner kroner i 2007 til 17,75 millioner kroner i 2012. Fra november 2012 og ut 2013 ble det for første gang en reduksjon i kostnadene. Det ble tidligere i år varslet et merforbruk grunnet svært store økninger i drosjeprisene. Det er begrenset konkurranse om transportoppdragene utenom Kristiansandsområdet. I en økonomisk rapport som i dag ble behandlet av fylkestinget viser prognosen for transporttjenesten for funksjonshemmede at det kan gå mot et forbruk i 2014 på 18,7 millioner kroner. Det utgjør et mulig merforbruk på 1,6 millioner kroner.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i juni en ti prosent økning i egenandeler. Det er registrert redusert reiseaktivitet i 2014 sammenliknet med 2013 målt i antall turer og antall klipp, men kostnaden per klipp og tur øker betydelig.

Omleggingen av TT-ordningen har hatt stor effekt, ikke minst gjennom at inntak av nye brukere er redusert i samsvar med målsettinger for omleggingen. Samtidig er de nye som nå tas inn i ordningen brukere med sterkere funksjonsnedsettelser som koster mer per klipp å transportere.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Økonomisjef Lise Solgaard, telefon: 952 81 010
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 21. oktober 2014
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen

 

Ft40-14(2)

av Richardsen, Wanja, publisert 21. oktober 2014 | Skriv ut siden