Da hovedutvalg for kultur og utdanning i dag hadde på dagsorden en plan kompetanseutvikling og tiltak for etter- og videreutdanning ble det fremhevet at høy og relevant kompetanse er et kvalitetskjennetegn hos alle aktører i utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune. Den satsingen som pågår i den sammenheng gjenspeiles i blant annet høye søkertall til en nasjonal ordning for videreutdanning for lærere. Dette dreier seg om studier som gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Det er stor interesse for tilbudet i Vest-Agder fylkeskommune. For skoleåret 2015-16 er det kommet 74 søknader. Skoleeier har, på grunnlag av skolenes prioriteringer, godkjent 59 av disse.

Fylkeskommunen ønsker at lederne skal ha formell lederkompetanse og oppfordrer skoleledere til å søke den nasjonale rektorskolen. Ved søknadsfristens utløp var det imidlertid ingen søknader fra Vest-Agder for 2015-16. Årsaken kan være at de fleste skolelederne allerede har gjennomført utdanningen. Utdanningsdirektoratet tar ikke inn lærere til dette studiet, og fylkeskommunen arbeider derfor for å få til en avtale om kjøp av studieplasser for lærere på rektorskolen. Våren 2015 kjøpte fylkeskommunen et videreutdanningstilbud for skolelederledere i faget Human Recource Management fra BI. Slike tilbud kan bli aktuelle også skoleåret 2015-16.

Vest-Agder fylkeskommune har helt fra den nasjonale videreutdanningsordningen ble innført i 2009  prioritert å gi så mange lærere som mulig tilbud om å delta. Dette har gitt et betydelig kompetanseløft på skolene. Fylkeskommunen ønsker å videreføre denne prioriteringen. Gode muligheter for kompetanseutvikling for lærere og ledere styrker elevenes læring og gjennomføring, og bidrar til at fylkeskommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver.

Fylkeskommunens utdanningsavdeling har i budsjettet for 2015 avsatt til sammen vel 2,5 millioner kroner til etter- og videreutdanning for lærere. For å sikre at midlene brukes på en målrettet og effektiv måte utarbeides det hvert år en kompetanseplan for sektoren. Hovedutvalget ga i dag sin tilslutning til planen.

 

Saksbehandler: Seniorrådgiver Åse Holthe, telefon 907 12 258
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Marnardal 5. mai 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku24-15a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2015 | Skriv ut siden