Vi er gode på gjennomføring, men har ujevne eksamensresultater i den videregående skolen i Vest-Agder. Dette viser noen av tallene fra den årlige tilstandsrapporten for videregående opplæring som ble lagt fram for fylkestinget i dag.

Vest-Agder fylkeskommune som skoleeier har ansvaret for kvaliteten i opplæringen i den videregående skolen. Tilstandsrapporten for videregående opplæring blir utarbeidet hvert år og er en del av det nasjonale kvalitetssystemet og er forankret i § 13-10 i Opplæringsloven. Tilstandsrapporten skal analysere og vurdere kvaliteten i opplæringen, og bidra til at styringsorganene i fylkeskommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten i opplæringen og danner således et viktig grunnlag for et løpende og systematiske forbedringsarbeid.

Over landssnittet på gjennomføring
I rapporten går det frem at 71,8 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1. oktober 2012 (resultatene presenteres med et års forsinkelse og gjelder årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2007). Dette er en forbedring på ett prosent-poeng fra året før og er over landssnittet.

Spesialbestilte tabeller fra Statistisk sentralbyrå viser at en stadig økende andel elever i Vest-Agder har med seg bestått Vg1 og Vg2. Lykkes ungdom med å bestå Vg3/ lære, tyder mye på at andelen bestått i Vest-Agder kan fortsette å øke.

Fylkestingets vedtak i dag sier at anbefalingene i strategisk notat utdanning, vedtatt i Regionplan Agder 2020, og tilstandsrapport for 2013 legges til grunn for det videre arbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring i Vest-Agder.

Ujevne resultater på læringsutbytte
Eksamensresultatene er ujevne. I fellesfag er matematikk det faget hvor elevene gjør det best i nasjonal sammenheng. I norsk og på tverrfaglig eksamen yrkesfag er resultatene gjennom flere år stabilt under landssnittet. Forholdsvis mange elever får 2 og 3 i disse fagene. Mye tyder på at det er nødvendig at skolene i større grad analyserer elevenes resultater, med hensikt å forbedre praksis, noe også politikerne i dag stemte for. I tillegg la politikerne hovedvekt på to andre områder for å øke kvaliteten i undervisningen med det formål at elevene lærer mer. Tilpasset opplæring i stedet for spesialundervisning er det ene. Det andre er fokus på god undervisningspraksis.

Flere læreplasser
Fylkestinget ber om at arbeidet med samfunnskontrakten intensiveres ytterligere. Flere læreplasser må skaffes, Vg3 i skole må utvikles videre, og det må settes større trykk på å få lærlingene gjennom læretiden på normert tid.

Tettere oppfølging
Hver enkelt elev skal ha en tett og god oppfølging, går det videre frem i vedtaket. Den viktigste jobben gjøres av skolene og den enkelte lærer som er tett på den enkelte elev. Et spesielt fokus settes på de sentrale overgangene og oppfølging av elever med ikke bestått:

- Fra grunnskole til videregående, og fra Vg2 til læreplass. Implementering av rutiner og informasjonsutveksling om elever med spesielle behov, i henhold til endringer i opplæringsloven og inntaksforskriften.

- Videreutvikle system (gjennomføringsklasser) for oppfølging av elever som ikke består i fag.

Fremskrittspartiets fremmet i tillegg et forslag der de ønsker at fylkestinget skal be administrasjonsutvalget legge frem en sak for hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU), som beskriver utfordringene med kroppsøving i de videregående skolene i Vest-Agder. Videre å redegjøre for hvilke tiltak skolene har for å få opp anatall elever som består kroppsøving. Forslaget ble enstemmig  vedtatt.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Ole Kristian Eivindson, telefon 38 07 47 58
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, den 30. april 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

ft 18/14

av Richardsen, Wanja, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden