Brovedlikehold er en sentral oppgave på fylkesveinettet. For Vest-Agder fylkeskommune vil det i 2015 fortsatt være høyt prioritert å forbedre broenes trafikksikkerhet og bestandighet. I følge en ny forskrift fra Samferdselsdepartementet skal broer på fylkesveiene bygges og vedlikeholdes i tråd med de krav og standarder som gjelder for broer på riksvei. Hensikten er en mer ensartet sikkerhet og standard på riks- og fylkesveiene. Fylkesveibroene er bygd i henhold til denne standarden, ettersom Vest-Agder fylkeskommune har fulgt samme regelverk som for riksveibroer.

Brovedlikehold i Vest-Agder utføres i hovedsak gjennom toårskontrakter, i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Toårskontraktene blir lyst ut hvert år slik at man til enhver tid har kontrakter som overlapper hverandre. Dette gjør kontraktene mer attraktive for entreprenørene, og for veieier blir det en gunstigere pris.

Oppgradering av Melhusfossen bro på fylkesvei 435 i Lindesnes kommune, ble utsatt i 2014, men forventes gjennomført i 2015. En litt større jobb med maling av Osen bro på fylkesvei 901 er også planlagt gjennomført.

På fylkesvei 975 ved Fidjeland har Jogla bro store erosjonsskader i elveløp og undergraving av brofundamenter. NVE er engasjert i saken for å prosjektere erosjonssikring av elveløpet under brua. Det forventes at arbeidene kan utføres i 2015.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Steinar Sørheim, telefon 986 76 836
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 28. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam5-15xxx

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden