På dagens Fylkestinget bevilger politikerne 7 400 000 kr til et aktivitetsbygg i Nodeviga, i Kristiansand. Dette er et første skritt, sammen med Kristiansand kommune, for å videreutvikle Odderøya som museumsområde og etablering av en museumshavn i Nodeviga. Pengene er fylkeskommunens bidrag til en fellesinvestering på til sammen 14.8 millioner kroner som er kostnaden til et aktivitetsbygg.

Fylkeskommunens nylig vedtatte strategi for kulturarvfeltet (jf. FT-sak 20/14) understreker også betydningen av en museumshavn i Nodeviga, og det presiseres at en vil følge opp fylkestingets vedtak om å utvikle en nasjonal museumshavn i Kristiansand for å skape opplevelser og formidle kunnskap om kystkulturen og den maritime kulturarven, og blant annet få i stand havnefasiliteter for mindre fartøyer og et dertil hørende aktivitetsbygg i Nodeviga.

I aktivitetsbygget skal det blant annet foregå båtbygging, barking av tauverk, røyking av fisk osv, ved siden av at lokalene skal være en aktivitetsarena for båtentusiaster, utstillinger og undervisning. I tillegg vil det være en mindre kiosk/kafé i første etasje, der besøkende kan søke informasjon og tilbys enkel bevertning. Undervisning og formidling vil stå sentralt og foregå i aktivitetslokalene eller i planlagt møtelokale i andre etasje, som også kan være lokale for frivillige. Behov for ordnede sanitæranlegg er stort, og nytt aktivitetsbygg vil avhjelpe denne situasjonen.

Aktivitetsbygget må ikke forveksles med planene for nytt museum ("formidlingsbygg"), som skal være hovedarenaen for formidling av regionens identitet og historie. Sistnevnte skal lokaliseres innenfor reguleringsplanens avgrensning. Nytt formidlingsbygg vil bli gjenstand for en arkitektkonkurranse eller parallelloppdrag når finansiering er på plass.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonene: Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator, telefon 480 49 020
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Lista, den 17. juni 2014
Informasjonstjenesten
Cheryl Macdonald

 

ft 27/14 

av Richardsen, Wanja, publisert 17. juni 2014 | Skriv ut siden