Smilende Gutt Og Lyttevenn

"En lyttevenn er nesten som å ha en ekstra bestemor eller bestefar..."

Lyttevennkoordinator ser det som viktig å markedsføre lyttevennprosjektet og herunder søke og påvirke private, så vel som offentlige arbeidsgivere til å gi ansatte seniorer fri med lønn for å være lyttevenner.

Hvis dette kunne gå inn som en del av personalpolitikken i Agder-bedriftene ville vi kunne gå et langt skritt i riktig retning. I Fylkeskommunen er tatt inn en henvisning / anbefaling (i personalforskriften) om å bli lyttevenn for pensjonister som får redusert arbeidstid uten å gå ned i lønn.

Årsmelding 2013 - Lyttevennprosjektet

Lyttevennkoordinator ser det som viktig å ha dialog med eldrerådene, frivilligsentraene og gjerne også skolene (særlig i Kristiansand), for å vise at fylkeskommunen er opptatt av å stimulere det arbeidet som er i gang.

Ca. 210 pensjonister deltar som lyttevenner i grunnskolene i Vest-Agder. Lyttevennene trives med denne oppgaven. De gjør en formidabel dugnadsinnsats som kommer skolen, og da særlig elevene til gode. Rektorer og lærere med erfaring gir positive tilbakemeldinger, så som; bedre miljø i klassen, at elevene får bedre leseforståelse – og at barna gleder seg til dagen lyttevennene kommer. En elev i Kvinesdal uttrykte det slik: Det greieste på skolen er lesing, gymnastikk og lyttevenner!

Det arbeides med å kartlegge ulik praksis i skolene for å kunne videreformidle erfaringer om organisering, involvering og evaluering.

Lyttevennkoordinator ser det som viktig å markedsføre lyttevennprosjektet og herunder søke å påvirke private, så vel som offentlige arbeidsgivere til å gi ansatte seniorer fri med lønn for å være lyttevenner.

Planlegging av lyttevennseminar sammen med UIA pågår. Samlingen finner sted i oktober måned på UIA.

Lyttevenner

Det er fremdeles en utfordring å finne tilstrekkelig med lyttevenner. Det gjelder særlig i Kristiansand. Prestheia skole og Den Internasjonale Skolen i Kristiansand er eksempler på skoler som har et sterkt ønske om å komme i gang, men som mangler lyttevenner. Andre skoler, som er i gang ønsker gjerne fler lyttevenner. Eksempelvis Karrus skole, som har startet lyttevennprosjekt i 3. klasse, men som nå ønsker at også 2. klasse skal få tilbudet. Det gode unntaket er Lovisenlund skole i Kristiansand som har 10 lyttevenner – og som nå må takke nei til flere på grunn av plassmangel. Et prima eksempel er også frivilligsentralen i Kvinesdal som kan skilte med 12 lyttevenner på varamannsplass!

Film

Film, hefte og nettsted om lyttevennprosjektet ble ferdigstilt i 2013. Filmen er gjennomgående godt mottatt. Den er distribuert til alle fylkeseldrerådene og alle kommunene i Agder med oppfordring bl.a. fra fylkesordfører Terje Damman om å etablere tilsvarende prosjekt. Filmen er også distribuert til mange Frivilligsentraler i Syd-Norge i forbindelse med en konferanse i Kristiansand hvor lyttevennkoordinator holdt foredrag høsten 2013. Den er dessuten distribuert til kommunene i Sogn- og Fjordane knyttet til et foredrag av filmprodusenten (Focus Film) og lyttevennkoordinator v/ Førde i november 2013. Det har vært en viss tilbakeholdenhet med distribusjon av film og hefte pga. distribusjonskostnader. Nettsted www.lyttevenn.no er sikret..

Universitetet i Agder

Samarbeidet med UIA videreføres. Lyttevennseminar 2013 ble gjennomført den 11. oktober med 120 deltakere. Planlegging av neste års seminar er i gang. - lyttevennkoordinator er underrettet om at også Aust-Agder fylkeseldreråd ønsker å etablere tilsvarende seminar i Grimstad i 2014.

Markedsføring

Annonse etter lyttevenner har plass i den tilbakevennende fylkeskommunale annonsering, dersom den ikke fortrenger annen viktig informasjon. Lyttevennkoordinator har deltatt i ulike konferanser etc. etter invitasjon, så som; pensjonistorganisasjoner, Frivilligsentraler, eldreråd og skoler. Det er gitt intervjuer til flere medieinstitusjoner.

Aktivitet i kommunene

Alle kommunene i Vest-Agder, med unntak av Søgne, har i dag skoler med lyttevennordning. I Kristiansand er lyttevennprosjekt etablert ved 13 av 32 skoler. Skolene har i hovedsak valgt 3 trinn ved oppstart med lyttevenner.

Lyttevennkoordinator har god dialog med kollega i Aust-Agder.

Frivilligsentralene

Det er utviklet et meget godt samarbeid med Frivilligsentralene i fylket. I noen kommuner har Frivilligsentralen tatt hovedansvar for lyttevennaktiviteten i kommunen. Sentralene har et godt nettverk og bruket dette aktivt ved invitasjon av nye lyttevenner.

Kristiansand, den 13. februar 2013

Tor Peersen

lyttevennkoordinator

 

Her kan du lese årsberetningen for 2010

Her kan du lese årsberetningen for 2012

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2015 | Skriv ut siden