Uft Lederbord

Ungdommens fylkesting (UFT)

Gjennom UFT får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. UFT skal videre stimulere til politiske engasjement samt gi opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.

UFT er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. UFT kan selv ta opp saker de ønsker fremmet med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

UFT består av ungdom mellom 13 og 22 år med tilknytning til fylket i den aktuelle valgperioden.

Hver kommune i Vest-Agder skal sende 2 engasjerte representanter til UFT og oppnevne personlige vararepresentanter for disse. Representantene skal velges av lokalt ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, men representanten trenger ikke selv være med i en av disse. En av representantene må være elev eller lærling i videregående opplæring. I kommuner som ikke har ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre bør kommunen sende 2 frivillige fra kommunens elevråd eller ungdomsorganisasjoner.

UFT har ordinært møte to ganger i året, med et oppstartsmøte i november/desember og et halvårsmøte i april/mai. Ungdomsråd, elevråd på videregående skoler og ellers alle i fylket kan melde inn saker som angår barn og unge til UFT.

Ungdommens Fylkesutvalg (UFU)

UFT velger 10 medlemmer til UFU. Medlemmene av UFU skal velges fra representantene på UFT. Sittende UFU-medlemmer kan også stille til gjenvalg. UFU skal være partipolitisk nøytralt.

UFT vedtar et årlig handlingsprogram og UFU følger opp handlingsprogrammet.

UFU er UFTs operative organ og skal følge opp vedtak gjort i UFT. I tillegg skal UFU være et bindeledd mellom ungdom og Vest-Agder fylkeskommune.

UFU skal bestå av ungdom mellom 13 og 22 år som har tilknytting til fylket i den aktuelle valgperioden. Alle representantene blir valgt for ett år.

På UFT blir det hvert år valgt leder og 2 nestledere for UFU. I ekstraordinære tilfeller kan UFU konstituere ny leder og nestledere fra medlemmer av UFU.

 

Koordinator

Politisk sekretariat har koordinatoransvar for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg. E-post: politisk.sekretariat@vaf.no.

Kontaktperson er Astrid Marie Lund Gilje, som treffes på tlf 473 49 083 og e-post asl@vaf.no.

UFT 2018 

 

Sammensetning Ungdommens Fylkesting 2017

 

Audnedal kommune     

Corinna Kirkedam                                                        

 

Farsund kommune        

Kristian Larsen            

Azizi Azizullah (vara 1.rep)       

Tiril Lundegaard       

Evelyn Rose Brown Berven (vara 2.rep)

 

Flekkefjord       

Carsten Scotland                            

Kamilla Egeland Nesheim     

                

Hægebostad     

Martin Eiken       

                                                         

Kristiansand      

Marte Lundal                             

Fredrik Nodeland          

                

Kvinesdal           

Ole Andre Helle

Marius Nilsen 

 

Lindesnes            

Stefan Keric    

Anna Margit Vinsjevik (vara 1.rep)             

Julie Vinsrygg

Thea Tobiassen Seland (vara 2.rep)

 

Mandal              

Johan Aatlo  

Veronika Eikaas     

 

Marnardal

Marion Aalen   

Ida Kathrine Lindland (vara 1.rep.)       

Håkon Roll Gimse  

Daniel Bjørgsvik (vara 2.rep.)

 

Sirdal   

Odd Inge Guddland      

Bjørnar Bjørnestad (vara 1.rep.)

Madli Åderam     

Malene Øksendal(vara)

 

Songdalen         

Sebastian Andersen           

Juli Sofie Svendsbø 

 

Søgne 

 

Vennesla           

Eirik Hodnemyr

Peder Wergeland (vara 1.rep)

Tuva Slettum

Jonas Urdal Vetrhus (vara 2.rep)

 

Åseral  

Ruben Oliegreen                                      

Andrine Engeli Haddeland       

            

Elevorganisasjonen       

Lyder Sverkeli

Bettina Klev Wangelsten

Remi Strand (vara)

 

Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR)     

Marie Kjedaas           

Anette Vranum Pedersen

Jacqueline Spinnangr (vara) 

 UFU 2018

Sammensetning Ungdommens Fylkesutvalg 2017

 

Leder: Trond Hauklien (Kristiansand) 

1. Nestleder: Andrea Syrtveit (Kristiansand)

2. Nestleder: Stefan Keric (Lindesnes)

Medlemmer:

Veronica Eikaas (Mandal)     

Kristian Larsen (Farsund)  

Ole Andre Helle (Kvinesdal)

Johan Aatlo (Mandal) 

Hedda Flemmen Holum (Kristiansand)

Tiril Lundegård (Farsundl)

Marius Dubland Andersen (Vennesla)