Uft Lederbord

Ungdommens fylkesting (UFT)

Gjennom UFT får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. UFT skal videre stimulere til politiske engasjement samt gi opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.

UFT er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. UFT kan selv ta opp saker de ønsker fremmet med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

UFT består av ungdom mellom 13 og 22 år med tilknytning til fylket i den aktuelle valgperioden.

Hver kommune i Vest-Agder skal sende 2 engasjerte representanter til UFT og oppnevne personlige vararepresentanter for disse. Representantene skal velges av lokalt ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, men representanten trenger ikke selv være med i en av disse. En av representantene må være elev eller lærling i videregående opplæring. I kommuner som ikke har ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre bør kommunen sende 2 frivillige fra kommunens elevråd eller ungdomsorganisasjoner.

UFT har ordinært møte to ganger i året, med et oppstartsmøte i november/desember og et halvårsmøte i april/mai. Ungdomsråd, elevråd på videregående skoler og ellers alle i fylket kan melde inn saker som angår barn og unge til UFT.

Ungdommens Fylkesutvalg (UFU)

UFT velger 10 medlemmer til UFU. Medlemmene av UFU skal velges fra representantene på UFT. Sittende UFU-medlemmer kan også stille til gjenvalg. UFU skal være partipolitisk nøytralt.

UFT vedtar et årlig handlingsprogram og UFU følger opp handlingsprogrammet.

UFU er UFTs operative organ og skal følge opp vedtak gjort i UFT. I tillegg skal UFU være et bindeledd mellom ungdom og Vest-Agder fylkeskommune.

UFU skal bestå av ungdom mellom 13 og 22 år som har tilknytting til fylket i den aktuelle valgperioden. Alle representantene blir valgt for ett år.

På UFT blir det hvert år valgt leder og 2 nestledere for UFU. I ekstraordinære tilfeller kan UFU konstituere ny leder og nestledere fra medlemmer av UFU.

 

Koordinator

Politisk sekretariat har koordinatoransvar for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg. E-post: politisk.sekretariat@vaf.no.

Kontaktperson er Astrid Marie Lund Gilje, som treffes på tlf 473 49 083 og e-post asl@vaf.no.

 

UFT 2017

Sammensetning Ungdommens Fylkesting 2017

 

Audnedal kommune     

Anne Regine Hultin                                      

Theodor McCabe        

                   

Farsund kommune        

Lea Løkke-Øwre              

Hans Martin Heimvoll (vara)       

Adrian Hauglund Willumsen        

Sina Lynge Poulsen (vara)

 

Flekkefjord       

Magne Helleren                             

Thea Bogen      

                

Hægebostad     

Georg Sykes        

                                                         

Kristiansand      

Hedda Flemmen Holum                              

Allan Kenneth Ssekamate           

                

Kvinesdal           

Thomas Nilsen  

Dzejlana Trtak   

Mathilde Dugan Rafoss (vara)

 

Lindesnes

Leif Andrè Vigeland        

Amalie Noddeland (vara)             

Ida Elene Skofteland Foss            

Anna Margit Vinsjevik (vara)

 

Lyngdal              

Mira Egeland Larsen      

Tor-Jakob Netland (vara)             

Naomi Skoland 

Nariat Pashaeva (vara)

 

Mandal              

Ole-Jo Vigebo   

Mathias Revheim-Rafaelsen (vara)          

Norman Røyland             

Elias Lauen Singstad (vara)

 

Marnardal

Mats Bryn Bruskeland    

Siri Skuland        

Marcus Pollestad Thu (vara)

 

Sirdal   

Hanne Fossen Skreå       

Madli Ådneram (vara)    

Ihne Ousdal       

Marius Kvello (vara)

 

Songdalen         

Juli S.P. Svendsbø            

Ayla Tønnesland (vara)  

Miriam Fidje      

Jonas Lunde (vara)

 

Søgne  

Rakel Runarsdottir                         

Fredrik Kristensen           

Aydin Ahmed (vara)

 

Vennesla           

Torjus Levisen Johansen

Marius Dubland Andersen (vara)

Tordis Drivenes 

Martine Gunstveit Rødland (vara)

 

Åseral  

Thimoteus Fiedler                                        

Hans Tore Hodne Murbræch         

            

Elevorganisasjonen       

Randi Nordihus

Jørgen Johan Pettersen 

Kamilla Hegglund (vara)

 

Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR)     

Veslemøy Wisted            

Jacqueline Spinnangr     

Kristian Nilsen (vara)

 

UFU 2017 

Sammensetning Ungdommens Fylkesutvalg 2017

 

Leder: Miriam Fidje (Songdalen) 

1. Nestleder: Trond Hauklien (Kristiansand/UFU 2016)

2. Nestleder: Birte Evensen (Lyngdal/UFU2016)

Medlemmer:

Adrian Hauglund Willumsen (Farsund)     

Allan Kenneth Ssekamate (Kristiansand)  

Mira Egeland Larsen (Lyngdal)

Ole-Jo Vigebo (Mandal) 

Mats Bryn Bruskeland (Marnardal)

Siri Skuland (Marnardal)

Marius Dubland Andersen (Vennesla)