Gitlestadburet

Private eiere av fredede bygninger, anlegg og kulturmiljø kan søke Fylkeskonservatoren i Vest-Agder om tilskudd. fra Riksantikvarens midler. Tilskuddet er midler som Vest- Agder fylkeskommune fordeler fra Riksantikvarens tildeling av tilskuddsmidler fra statsbudsjettet Kap. 1429 post 71.

Formålet med tilskuddsordningen
Istandsetting av fredete bygninger og anlegg slik at de oppnår et ordinært vedlikeholdsnivå. Tilskuddet skal dekke hele eller deler av merkostnadene ved en antikvarisk riktig utførelse av arbeidet.

Hvem er støtteberettiget?
Privatpersoner, en stiftelse, et styre i en forening/sameie, eller liknende som er eier av fredete bygninger og anlegg. For kystkulturmidler kan også eiere av verneverdige bygninger i fredningsklasse søke (fredede bygninger vil bli prioritert). Fylkeskommunen avgjør i samråd med Riksantikvaren hva som er i fredningsklasse.

 Hva er støtteberettiget?

  • Privateide bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven § 15 og § 20

  • Privateide bygninger fra perioden 1537 – 1649 som er erklært automatisk fredet etter kulturminneloven § 4

  • Privateide bygninger og anlegg i fredningsklasse som kan relateres til kystkultur 

Støtteandel
Tilskuddet tilsvarer ingen fast andel av kostnadene, men det forventes at eier har en vesentlig egenandel. Det varierer fra år til år hvor stor sum fylkeskommunen får til fordeling fra Statsbudsjettet kap. 1429 post 72. Normalt forskutteres tilskuddsbeløpet av eier og utbetales når vi har mottatt anmodning om utbetaling med tilstrekkelig dokumentasjon. Dersom arbeidet blir rimeligere, eller ikke utføres i henhold til gitte vilkår i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Krav til søknaden

Eget søknadskjema skal benyttes. Søknadsskjemaet finner du til høyre på siden:

Obligatoriske vedlegg:

  • Detaljert kostnadsoverslag
  • Detaljert tilstandsbeskrivelse
  • Detaljert tiltaksbeskrivelse
  • Foto nåværende situasjon

Eksempel på andre relevante vedlegg:

  • Eldre foto
  • Fullmakt (dersom det søkes på vegne av eier/ andre eiere)
  • Fremdriftsplan       

Søknadsfrist 1.november 

Søknad finner du her

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 4. desember 2012 | Skriv ut siden

Søknad finner du her 

Kontaktinfo
Elin Finne
elin.finne@vaf.no

 908 81 874

Christoffer Snaprud Christensen
chch6@vaf.no

 

 458 59 186

 

Bygningsvern