Private eiere av fredede bygninger, anlegg og kulturmiljø kan søke Fylkeskonservatoren i Vest-Agder om tilskudd fra Riksantikvarens midler.

Hvem kan søke?

Tilskuddsmidlene fra Riksantikvaren retter seg primært mot private eiere av fredede hus og anlegg. Eier kan være privatpersoner, et styre i en forening/sameie, et lag, en stiftelse eller lignende. For kystkulturmidler kan også eiere av verneverdig bygningsmasse i fredningsklasse søke (fredede bygninger vil bli prioritert). Fylkeskommunen avgjør i samråd med Riksantikvaren hva som er i fredningsklasse.

 

Hva er støtteberettiget?

 • Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven §§ 15 og 20
 • Privateide bygninger fra perioden 1537-1649 som er erklært automatisk fredet etter kulturminneloven § 4
 • Verneverdige bygninger og anlegg i fredningsklasse som kan relateres til kystkultur
 • Bygninger og anlegg som er i offentlig eie skal ikke tilgodesees med tilskuddsmidler

 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Eiere av fredede bygninger og anlegg kan få dekket merutgifter ved antikvarisk istandsetting, helt eller delvis.

Tilskuddsmidlene dekker ikke:

 • Egeninnsats
 • Heving av standard (oppgradering av bad, kjøkken, elektrisk anlegg og etterisolering)
 • Nybygg/tilbygg
 • Tiltak som er gjennomført

 

Hva skal søknaden inneholde?

Et viktig grunnlag for vurdering av søknaden er god dokumentasjon

 

En søknad skal inneholde:

 • Budsjett og finansieringsplan
 • Spesifisert prisoverslag fra utførende håndverker eller firma
 • Søknadssum
 • Beskrivelse av tiltaket, eventuelt med tegninger
 • Skriftlig redegjørelse for nåværende tilstand
 • Tegning og/eller fotografier

 

Søknaden sendes til Fylkeskonservatoren, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 4. desember 2012 | Skriv ut siden