Romsviga Foto Torill Folkestad

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for en god og bærekraftig forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann. For å ta vare på og sikre bærekraftig bruk, utarbeides det nå helhetlige forvaltningsplaner for alt vann i Norge. I Agder er det det Vest-Agder fylkeskommune som har hovedansvaret for dette arbeidet.

I løpet av planprosessen kartlegges miljøtilstanden i alt ferskvann, grunnvann og kystvann ut til ei nautisk mil utenfor grunnlinja. Der tilstanden ikke er god nok skal det forslås tiltak som kan gjennomføres for å forbedre miljøtilstanden.  Forvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram skal vedtas i 2015 og gjelde for perioden 2016-2021.

Det skal lages 16 forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram i Norge, en for hver vannregion. Grensene mellom vannregionene følger nedbørfeltgrensene. Vest-Agder utgjør sammen med Aust-Agder, deler av Telemark og litt av Rogaland Vannregion Agder.

Vest-Agder fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Agder. Vannregionmyndigheten har et overordna ansvar for å samordne arbeidet med forvaltningsplanen og sørge for at det skjer i tråd med vannforskriften. Vannforskriften sier noe om hva forvaltningsplanene skal inneholde, når de skal være ferdig og hvordan de skal utarbeides.

 

Informasjon om vannregion Agder: www.vannportalen.no/agder

Arbeidet med vannforskriften i Norge: www.vannportalen.no

Vannforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-20061215-1446.html&emne=vannforskrift*&&

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Kristin Uleberg

Fagleder

Tlf. 38 07 47 71

E-post: kul@vaf.no