Havert
Foto: Morten Ekker
Havert Foto: Morten Ekker
Foto: Morten Ekker

Foto: Morten Ekker

I Vest-Agder er det åpnet opp for jakt på havert og grønlandssel. For å kunne jakte på disse artene må man ha tillatelse. Vest-Agder fylkeskommune gir etter søknad tillatelse til jakt på havert og grønlandssel i Vest-Agder. Det er ikke fastsatt søknadsfrist, og jegerne kan fortløpende sende søknad til fylkeskommunen. Det er ikke åpnet opp for jakt på steinkobbe i Vest-Agder.

Fiskeridirektoratet har åpnet opp for at det i 2018 kan felles inntil 60 havert i området mellom Lista og Stad. I tillegg kan det søkes om tillatelse til jakt på grønlandssel.

Art:

Område:

Kvote:

Jaktperiode:

Havert

Lista - Stad

60 stk.

1. februar - 30. september

Grønlandssel

Hele norskekysten

Fri jakt

2. januar - 30. september

 

Søknad om tillatelse

Tillatelse til jakt på kystsel er personlig og gjelder kun for 1 sesong. Dersom jaktlag skal delta i jakten, må samtlige medlemmer søke om tillatelse. Det må innhentes tillatelse i hvert fylke hvor det skal jaktes. Det er et vilkår for å få fellingstillatelse at søker har avlagt skyteprøve for storviltjegere. Fylkeskommunen kan fastsette maksimalkvoter pr. jeger.

Søknad om tillatelse til jakt på kystsel sendes inn via vårt elektroniske søknadssenter:

Søknad om jakt på kystsel.

Gjennomføring og rapporteringsrutiner

Før jakten starter plikter jegerne å undersøke hos fylkeskommunen hvorvidt det er sel igjen til felling i det aktuelle området. Videre skal jegerne snarest mulig melde fra til fylkeskommunen dersom sel blir felt. Kontaktperson er Bård Andreas Lassen, mob. 99 64 07 39.

Innen to uker etter endt jaktperiode skal enhver som har fått tillatelse til kystseljakt sende inn jaktrapport til Vest-Agder fylkeskommune. Rapport sendes inn via vårt elektroniske søknadssenter: Rapport for jakt på kystsel.

Fellingsresultat:

I 2017 ble det felt 5 havert og 0 grønlandssel i Vest-Agder. Det ble gitt 11 tillatelser til seljakt. Kvoten på 60 dyr i området Lista-Stad ble ikke fylt.

I 2016 ble det felt 10 havert og 0 grønlandsseli Vest-Agder. Det ble gitt 15 tillatelser til seljakt. Kvoten på 60 dyr i området Lista-Stad ble ikke fylt.

I 2015 er det felt 5 havert og 0 grønlandssel i Vest-Agder. Det ble gitt 10 tillatelser til seljakt. Kvoten på 60 dyr i området Lista-Stad ble fylt.

I 2014 ble det gitt 11 tillatelser til jakt på kystsel, og det ble rapportert om 2 felte havert og 0 felte grønlandssel i Vest-Agder. Kvoten på 60 dyr i området Lista-Stad ble  fylt.

Jakt på steinkobbe:

Det er ikke åpnet opp for ordinær jakt på steinkobbe i Vest-Agder. Forskrift om regulering av sel på norskekysten § 11 åpner imidlertid opp for følgende:

Sel som gjør skade på fiskeredskaper eller oppdrettsanlegg i sjøen kan avlives. Avlivingen kan
foretas av eier, bruker eller annen som har tilsyn med redskapet eller anlegget.


Sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye kan avlives etter tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor.


Før avliving skal det i rimelig utstrekning forsøkes iverksatt andre tiltak for å avverge skade. Avlives
mordyr i yngeltiden, bør avkommet om mulig avlives.


Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger, kan i særlige tilfeller gi tillatelse til fangst av
sel.

Avliving med hjemmel i § 11 skal straks rapporteres til Fiskeridirektoratet.

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 2. januar 2013 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Telefon: 38 07 46 21

E-post: bal@vaf.no