I Nasjonal Transportplan (NTP) legges det opp til at de ni største byene i Norge skal inngå en Bymiljøavtale. Bymiljøavtalen i Kristiansandregionen er en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv og sykkel og gange. Det er etablert et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og ATP.

Bakgrunnen for arbeidet med bymiljøavtalen
Personbiltrafikken i de store byene i Norge har økt betydelig de senere årene og har medført økt trafikkbelastning, mer kø og økt forurensning. Man har etter hvert kommet til en erkjennelse av at man ikke lenger bare kan bygge seg ut av problemene. Istedenfor å håndtere trafikkveksten med en ensidig økning i kapasiteten på veiene må det stimuleres til at flere lar privatbilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt.

Avtalene skal fremforhandles med Samferdselsdepartementet, som har lagt noen føringer for arbeidet:

 • Tiltakene skal gjennomføres der det har størst virkning.
 • Det er utarbeidet indikatorer som den enkelte avtale vil bli målt opp mot.
 • Det er gitt enkelte retningslinjer for utformingen av avtalene.

Det gjenstår fremdeles en del avklaringer på sentrale områder. Eksempelvis: Hvordan skal måloppnåelsen måles, hva slags dokumentasjon skal ligge til grunn, mv.

Styringsgruppe for arbeidet
Det er oppnevnt en styringsgruppe for arbeidet med Bymiljøavtalen og det er tilsatt en prosjektleder. Styringsgruppen består av:

 • Harald Furre - Ordfører i Kristiansand
 • Torhild Bransdal – Nestleder i ATP-utvalget
 • Lars Aksnes / Kjell Inge Davik – Statens Vegvesen
 • Terje Damman – Fylkesordfører i Vest Agder fylkeskommune
 • Lars Christen Stendal – Jernbaneverket

I tillegg møter Magnus Thommassen som observatør for Fylkesmannen i Vest Agder. 

Nullvekst for personbiltrafikken
Nasjonal Transportplan omtaler Bymiljøavtalene og har en klar målsetting om nullvekst i personbiltrafikken. 

Nullvekst for personbiltrafikken vil si at hele økningen i personbiltrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. For å nå denne målsettingen er det nødvendig å sette i verk tiltak som gjør at flere lar bilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

Det er primært trengselsproblematikken som har hatt fokus. Det vil si at man må unngå flere personbiler på veiene – særlig i rushtiden. Det er også en indikator for "utslipp fra vei i byområdet" og det er sannsynlig at forurensning etter hvert vil få et større fokus.      

I konseptvalgutredningen (KVU) er det lagt til grunn at man kan ha en trafikkvekst i tråd med forventet befolkningsvekst. I en bymiljøavtale er dette skjerpet inn slik at det ikke skal være vekst for personbiltrafikken.

Målet om nullvekst omfatter ikke næringstrafikk og gjennomgangstrafikk. Det er foreløpig noe uklart hvordan dette skal måles.

Status for arbeidet
Styringsgruppen for Bymiljøavtalen har vedtatt et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten om en fremtidig Bymiljøavtale. Dokumentet viser hvilke satsningsområder som er ønsket i Kristiansandsregionen og hvordan tiltakene er rettet inn. Dokumentet ble signert av ordfører Harald Furre og fylkesordfører Terje Damman 10. januar 2017. Les mer her. 

Siste fra Samferdsel

 • Refleksdagen 2017
  av elma11, 16.10.17

  Refleksdagen 2017

  Les mer
 • Bomskilt I Lister
  av jto, 10.10.17

  Anbefaler fylkeskommunal garanti til oppkjøp av bompengeselskap

  Les mer
 • Bybrua I Flekkefjord
  av jto, 29.09.17

  Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

  Les mer