Fylkesveg 465
Foto: Lasse Moen Sørensen

Fylkeskommunene er landets største veieiere, og disponerer totalt omtrent 50% av veinettet i Norge. I Vest-Agder har fylkeskommunen ansvaret for i overkant av 2000 km vei. Vest-Agder fylkeskommunes mål for arbeidet med fylkesveiene er beskrevet i "Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021".

Handlingsprogram for fylkesvei
Handlingsprogram for fylkesvei er et styringsdokument for arbeidet på fylkesvei og tar blant annet opp følgende:

  • beskrivelse av fylkesveinettet
  • trafikksikkerhet
  • økonomi
  • investeringer på fylkesvei
  • drift og vedlikehold
  • universell utforming
  • kollektivtransport
  • ferjedrift og
  • gang-og sykkeltrafikk

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 er vedtatt i fylketinget og kan leses her.  Du kan også lese mer i fylkeskommunens årsberetning for 2018. 

Asfaltering av fylkesveinettet
Vest-Agder fylkeskommune bruker hvert år store ressurser på å reasfaltere fylkesveinettet. Siden 2010 er det gjort en betydelig innsats, som har bidratt til at veinettet nå i snitt asfalteres oftere enn hvert femtende år, mens den samme rulleringen tidligere i snitt tok over 30 år.

I 2018 ble det reasfaltert 74 km på fylkesveinettet. Det er asfaltert 1011 km fylkesvei de siste ti årene. Dette gir et gjennomsnitt på 101,1 km fylkesvei per år. I reasfalteringsprogrammet for 2018 var det planlagt å gjøre tiltak på 96,4 km fylkesveg. Årsaken til redusert andel km reasfalterte veier skyldes en reduksjon i budsjettramme, prisstigning og et behov for mer flatlapping.

I høyre marg ligger kart over asfaltplanene. Vi merker disse resultatene godt når vi ferdes på veiene våre, og håper at andre trafikanter også setter pris på arbeidet og ressursene som legges ned her.

Veitekniske henvendelser
Veitekniske spørsmål og henvendelser knyttet til fylkesvei skal rettes til Statens vegvesen som er fylkeskommunes veifaglige etat, og har ansvar for konkret saksbehandling opp mot vegloven - på fullmakt fra fylkeskommunen.

Vegtrafikksentralen (VTS)
Veimeldinger, og tilbakemeldinger om feil og avvik rapporteres direkte til Vegtrafikksentralen (VTS) på telefon 175. Henveldelser til VTS loggføres og videreformidles til aktuelle instanser.

Kart over fylkesveinettet
Kartet viser fylkesveinettet, med fargekoder for de ulike veikategoriene. Trykk på kartet for å se det i full størrelse.

 Fylkesvegklasser 2015