Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har vedtatt retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn.

Retningslinjene innebærer leiekostnad for alternativ bruk av gategrunn og er gjeldende fra 1. januar 2016.

Retningslinjene for leie av fylkeskommunal gategrunn ble vedtatt i sak 91/15 og blir gjeldende fra 1. januar 2016. 

Retningslinjene gjelder ved veiarbeid, riggområde, lagerplass, plassering av utstyr, stillas, containere m.m. på all fylkeskommunal veigrunn i Vest-Agder. 

Bakgrunn:
Behovet for vedtatte retningslinjer har sammenheng med utfordringer som kan oppstå ved trafikkavvlikling og fremkommelighet under arbeid som foregår ved eller på fylkesvei. Dette kan være utbygging av arealer og/eller graving og kan innebære ønske fra utbygger om å benytte deler av fylkesvei- eller gangareal som rigg-eller anleggsområde i arbeidsperioden. Det kan også forekomme at utbygger har behov for å legge opp ny, eller fornye eksisterende infrastruktur som ligger i veikroppen, som for eksempel rør og kabler. 

Med stadig økende trafikk blir slik alternativ benyttelse av veiarealet en stadig større utfordring og på bakgrunn av dette har behovet for retningslinjer knyttet til bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn oppstått. Retingslinjene beskriver betingelser for bruk og leie, samt incentiver for å holde leieperioden så kort som mulig og begrense leiearealet. Slik vil de negative virkningene for omgivelsene og veifarende begrenses. 

Formål
Hovedformålet ved å inngå avtale om leie er å sikre en raskest mulig gjennomføring av alternativ bruk og tilbakeføring til bruk som fylkesvei ved å:

- hindre unødvendig bruk av gategrunn i areal og tid

- ivareta trafikksikkerhet, forsvarlig trafikkavvikling og fremkommelighet for gående, syklende og kjørende. Herunder å ivareta full fremkommelighet for kollektivtrafikken.

- sikre at ulemper for trafikkavvikling og vedlikehold minimaliseres

- sikre dekning av fylkeskommunens og AKTs merutgifter knyttet til trafikkomlegging og tilbakeføring av vei-/gategrunn

Når og i hvilke tilfeller skal avtalen inngås
Retningslinjene gjelder på fylkeskommunal gategrunn i forbindelse med byggearbeid, oppsetting av stillas, riggområde, inngjerding, avsperring og plassering a byggematerialer, maskiner, kran, lift, containere, brakker og annen virksomhet som hindrer vanlig trafikk. Som gategrunn regnes her all grunn utlagt til trafikkareal – det vil si gate og fortau, samt tilstøtende arealer hvor fylkeskommunen er eier.

Fylkeskommunen setter som betingelse at fortau og annen tilliggende infrastruktur skal oppgraderes gjennom det aktuelle tiltaket og fremkommeligheten for kollektivtrafikk skal ivaretas i byggeperioden.

Særskilt avtale om leie av fylkeskommunal gategrunn skal hovedsakelig inngås for følgende veier:

- Fv. 23 Marviksveien,
- Fv. 25 Østre ringvei,
- Fv. 26 Tollbodgata og kvartal av Elvegata mot Dronningensgate,
- Fv. 28 Festningsgata
- Strekningen Vestre Strandgate - Dronningensgate - Østerveien - Jegersbergveien - Bjørndalssletta.

Avtale om leie av fylkeskommunal gategrunn kan også inngås for andre strekninger enn de som er nevnt ovenfor, der det er særskilt grunnlag for det. Denne vurderingen gjøres av Statens vegvesen.

Pris
Leie av fylkeskommunal gategrunn er gratis de første tre døgn, deretter betales 8 kr/m2/døgn. Minstepris for leie er kr. 3000,- 

Avtaleinngåelse
Statens vegvesen (SVV) har avgjørelsesmyndighet ved disponering av fylkeskommunal og statlig veigrunn på vegne av fylkeskommunen og vil utføre de tekniske vurderingene rundt alternativ bruk av veiareal. Hvorvidt alternativ bruk bør tillates innebærer spesifikke vurderinger av trafikksikkerhet, fremkommelighet og andre aktuelle behov i hvert enkelt tilfelle.

Ved leie av fylkeskommunal gategrunn, skal alt arbeid planlegges og søkes gjennomført innenfor en akseptabel tidsramme, slik at ulempene ved arbeidet begrenses. Det må søkes om tillatelse før offentlig vei- og gategrunn tas i bruk til anleggsområde. Avtalen inngås med Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunen.

Utgangspunkt for enhver særskilt avtale innebærer at SVV, på vegne av fylkeskommunen, og utbygger blir enige om en forventet byggeperiode, som avtalen inngås på bakgrunn av. Dersom utbygger ikke opprettholder avtalt fremdrift i prosjektet legges en økt leiekostnad til grunn for resterende arbeid. Fylkeskommunen setter som betingelse at fortau og annen tilliggende infrastruktur skal oppgraderes gjennom det aktuelle tiltaket.


av admin, publisert 9. desember 2015 | Skriv ut siden