Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiasandsregionen 2017-2030(2050) vil bli en plan som skal legge grunnlaget for at det blir planlagt og bygd infrastruktur for kollektivtransport som legger til rette for at kollektivtrafikken kan ta sin andel av forventet vekst i persontrafikken i regionen.

Planprogrammet til Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-2030 (2050) er det første dokumentet i et større planarbeid. Planprogrammet lå ute til høring fra 24. november 2015 til 15.februar 2016 (se sak  135/15) og ble deretter fastsatt i Fylkestingets behandling i møte 21.06.2016 (se sak 27/16).  

Planen vil være et viktig virkemiddel for å nå de mål som er satt i arbeidet med en bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Planområdet er Kristiansandsregionen som består av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. Planen skal gi føringer som vil bidra til en effektiv arealbruk som vil legge til rette for et godt og velfungerende kollektivsystem.

Regionale planmyndigheter for planen er Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Vest-Agder fylkeskommune er pådriver og bestiller, på bakgrunn av at Vest Agder har flest kommuner i planområdet, er klart størst i folketall og at Kristiansand er fylkessenteret i Vest Agder. Starten på  planarbeidet er forankret i Vest-Agder fylkestingsvedtak av 19.10.2010.

Ett av flere viktige grunnlag for planen er konseptvalgutredningen for samferdselspakke for Kristiansands regionen, vedtatt av regjeringa i juli 2012, og med tilhørende delrapport: ”Bussmetrovisjonen blir virkelighet”. Videre er planen en oppfølging av strategiene i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050, vedtatt i 2011. Kollektivkonseptet, som er utarbeidet i forbindelse med søknad om bymiljøavtale for Kristiansandsregionen, vil gi viktige innspill til det videre planarbeidet. Kollektivkonseptet vil langt på vei utgjøre handlingsprogrammet i endelig vedtatt plan. 

Planprosessen følger plan- og bygningslovens bestemmelser og er organisert som et regionalt planarbeid. Endelig plan skal vedtas av fylkestingene i begge Agderfylkene. Hovedutvalget for samferdsel-, areal- og miljø (SAM utvalget) er politisk styringsgruppe for planarbeidet. Kollektivgruppa i bymiljøavtalearbeidet er administrativ prosjektgruppe.

Les planprogrammet her.

Les saksfremlegget i fylkesutvalget her.

Saksbehandler

Egil Strømme

38 07 45 55
95 13 14 23

est@vaf.no