Ønsker du å drive transport av varer eller personer mot betaling, trenger du løyve. Vest-Agder fylkeskommune har det administrative ansvaret for løyveordningene for drosje, selskapsvogn, handikapløyve og ruteløyve.

I Vest-Agder er samferdselssjefen delegert ansvaret for løyveordningene fylkeskommunen har ansvar for.

Vilkår for å få løyve:

  • Du må drive en fast og varig virksomhet i Norge
  • Du må ha god vandel.
  • Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne.
  • Du må ha tilstrekkelig faglig kompetanse.

Oversikt over ulike løyver

Ruteløyve
Den som vil drive persontransport i rute med motorvogn og fartøy må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd.

Drosjeløyve 
Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet.

Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet. Dersom et løyve blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet. For utlysning av nye løyver er det løyvemyndigheten i det enkelte løyvedistrikt som avgjør på hvilke vilkår tildelingen skal finne sted.

Les mer om drosjeløyver her.

Selskapsvognløyve 
Et selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Det stilles krav om at motorvognen som skal brukes er eksklusiv. Løyvet er behovsprøvd.

Løyve for transport for funksjonshemmede 
Et slikt løyve gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om tekniske krav til motorvognen som benyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede. Løyvet er behovsprøvd. 

 

Drosje-, selskapsvogn- og handikapløyve

Saksbehandler:

Ann Sherin Skollevold

38 07 47 07

ansk55@vaf.no

 

Ruteløyver

Saksbehandler:

Kjell Vinknes

38 07 45 73
97 52 54 92

kvi@vaf.no