Fylkeskommunen har ansvaret for å tildele og utstede drosjeløyver i Vest-Agder. Et drosjeløyve gir innehaveren både rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personer eller med bil registrert for 10-17 personer.

Samferdselssjefen i Vest-Agder fylkeskommune har fullmakt til å opprette, lyse ut og tildele drosjeløyver i tråd med gjeldende regler og forskrifter.

Vilkår for å få løyve
For samtlige løyvetyper gjelder følgende generelle vilkår for å få løyve:

 1. driver en fast og varig virksomhet i Norge
 2. god vandel
 3. tilfredsstillende økonomisk evne, og
 4. tilstrekkelig faglig kompetanse

Yrkestransportloven med forskrift regulerer adgang til yrket og markedet for drosjetransport.

Tildeling av løyver
Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet. Dersom et løyve blir opprettet eller blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet. For utlysning av nye løyver er det løyvemyndigheten i det enkelte løyvedistrikt som avgjør på hvilke vilkår tildelingen skal finne sted.

Når det er flere kvalifiserte søkere med fortrinnsrett til ledige løyver lages det prioriterte lister basert på ansienniteten til den enkelte søker etter yrkestransportforskriftens § 43. Ansiennitet får man kun ved fulltidskjøring som drosjesjåfør i Vest-Agder løyvedistrikt, og man må kunne dokumentere at man har kjørt minst 18 skift pr. måned for den tiden man krever ansiennitet. Dersom det ikke er søkere som har fortrinnsrett  avgjør fylkeskommunen etter eget skjønn hvem som skal tildeles løyvet (yrkestransportforskriften § 44).  

Drosjeløyver er gyldig til løyvehaver fyller 70 år etter yrkestransportforskriften § 52.

Reserveløyve
I tillegg til det ordinære drosjeløyvet, kan drosjesentralene og de enkelte bopelsløyvehaverne bestemme hvorvidt de ønsker å ta ut reserveløyver etter yrkestransportforskriftens § 49. Sentralene regulerer bruken av reserveløyvene, og drosjeeier må avklare behov for reserveløyve og størrelsen på vogn med sentralen før søknaden sendes. Hensikten med reserveløyver er å kunne ta disse i bruk ved trafikktopper i løpet av døgnet, ved store arrangementer og ellers når det er et ekstraordinært behov. Det er tilfeller av at løyvehavere får godkjent flere reserveløyver på samme ordinære løyve. Dette gjøres i de tilfeller hvor det er et dokumentert behov samt at tildelingen av det andre reserveløyvet skjer i overensstemmelse med sentralens ledelse og Norges Taxiforbund avd. Vest-Agder. Søknadsskjemaet til reserveløyve er det samme som ved søknad på ordinært løyve og finnes her.

Bestyrerordning
Dersom en løyvehaver på grunn av sykdom eller skade blir midlertidig ute av stand til å lede og drive drosjeløyvet, kan vedkommende søke om en bestyrerordning etter yrkestransportforskriften § 51 andre ledd. Bestyrerordningen blir godkjent for 1 år av gangen, inntil maksimalt 3 år. Løyvehaver er selv ansvarlig for å søke om fornyelse av bestyrerordningen årlig. Da må alle attester (for løyvehaver og bestyrer), samt legeerklæring innleveres på nytt. Søknadsskjema for bestyrerordning er det samme som søknad til drosjeløyve og kan kan lastes ned her.

 Følgende dokumentasjon må leveres av løyvehaver:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Legeerklæring
 • Politiattest
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
 • Undertegnet bestyrerkontrakt mellom løyvehaver og bestyrer

 Følgende dokumentasjon må leveres av bestyrer:

 • Politiattest
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
 • Løyvegaranti pålydende 84 000,- eller 47 000,- (dersom vedkommende har et løyve fra før)
 • Kopi av vitnemål fra løyvekurs eller annen godkjent kompetanse (dersom vedkommende ikke har et drosjeløyve fra før)

Oppsigelse
Dersom løyvehaver ønsker at den løyvepliktige virksomheten skal opphøre skal skriftlig oppsigelse sendes til Vest-Agder fylkeskommune. Dersom løyvet er tilsluttet en sentral skal sentralen også motta oppsigelse. Etter at oppsigelsen er bekreftet vil løyvehaver vanligvis ha 3 måneders oppsigelsestid dersom ikke annet er avtalt med den aktuelle sentralen hvis løyvet har tilslutningsplikt. Oppsigelsestiden starter fra den 1. i påfølgende måned.

Etter endt oppsigelsestid kan løyvet leveres inn. Deretter vil fylkeskommunen utbetale et returbegyr og garantien for løyvet vil returneres garantisten 6 måneder etter innleveringen. 

Saksbehandlere:

Ann Sherin Skollevold (i permisjon)

 Even Askildsen

38 07 47 09

Even.Askildsen@vaf.no

Søknaden sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 lund
4605 Kristiansand

 

Gebyr for utstedelse av drosjeløyve er på kr 3400,- pr. løyvedokument.

 

Siste fra Samferdsel

 • Kollektivterminal Ved UiA
  av jto, 17.07.18

  Ny kollektivterminal ved UiA ferdig til høsten

  Les mer
 • Sykkelekspressvei
  av jto, 05.07.18

  Rapport viser redusert personbiltrafikk, mens flere sykler og busser

  Les mer
 • Logo Flybuss
  av elma11, 29.06.18

  Nytt flybusstilbud i Kristiansand

  Les mer