Fylkeskommunen har ansvaret for å tildele og utstede drosjeløyver i Vest-Agder. Et drosjeløyve gir innehaveren både rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 8 seter i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 seter i tillegg til førersetet.

Samferdselssjefen i Vest-Agder fylkeskommune har fullmakt til å opprette, lyse ut og tildele drosjeløyver i tråd med gjeldende regler og forskrifter.

Ledige løyver:

Det er for tiden ingen ledige drosjeløyver.

Vilkår for å få løyve:

 • Du må drive en fast og varig virksomhet i Norge
 • Du må ha god vandel.
 • Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne.
 • Du må ha tilstrekkelig faglig kompetanse.

Yrkestransportloven med forskrift regulerer adgang til yrket og markedet for drosjetransport.

Tildeling av løyver
Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at fylkeskommunen utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for i det aktuelle området. Dersom et løyve blir opprettet eller blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som fulltids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet. For utlysning av nye løyver er det fylkeskommunen som avgjør på hvilke vilkår tildelingen skal finne sted.

Vilkår for tildeling av drosjeløyve etter yrkestransportforskriften § 44

Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok i november 2017 følgende retningslinjer for tildeling av drosjeløyve: 

 • Praksis og ansiennitet
 • Tilknytning til yrket
 • Geografisk tilhørighet
 • Egnethet
 • Om søker innehar drosjeløyve fra før

Bestyrerordning
Dersom en løyvehaver på grunn av sykdom eller skade blir midlertidig ute av stand til å lede og drive drosjeløyvet, kan vedkommende søke om en bestyrerordning etter yrkestransportforskriften § 51 andre ledd. Bestyrerordningen blir godkjent for 1 år av gangen, inntil maksimalt 3 år. Løyvehaver er selv ansvarlig for å søke om fornyelse av bestyrerordningen årlig. Da må alle attester (for løyvehaver og bestyrer), samt legeerklæring innleveres på nytt. 

 Følgende dokumentasjon må leveres av løyvehaver:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Legeerklæring
 • Politiattest
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
 • Undertegnet bestyrerkontrakt mellom løyvehaver og bestyrer. (Denne får du ved henvendelse til fylkeskommunen)

 Følgende dokumentasjon må leveres av bestyrer:

 • Politiattest
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
 • Løyvegaranti pålydende 85 000,- eller 47 000,- (dersom vedkommende har et løyve fra før)
 • Godkjent eksamen hos Statens vegvesen, vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning (dette  gjelder dersom vedkommende ikke har et drosjeløyve fra før).

Oppsigelse
Dersom løyvehaver ønsker at den løyvepliktige virksomheten skal opphøre skal skriftlig oppsigelse sendes til Vest-Agder fylkeskommune. Dersom løyvet er tilsluttet en sentral skal sentralen også motta oppsigelse. Etter at oppsigelsen er bekreftet vil løyvehaver vanligvis ha 3 måneders oppsigelsestid dersom ikke annet er avtalt med den aktuelle sentralen hvis løyvet har tilslutningsplikt. Oppsigelsestiden starter fra den 1. i påfølgende måned. Etter endt oppsigelsestid kan løyvet leveres inn. Deretter vil fylkeskommunen returnere garantien for løyvet til garantisten 6 måneder etter innleveringen. 

 

Saksbehandlere

Ann Sherin Skollevold

38 07 47 07

ansk55@vaf.no

Søknaden sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 lund
4605 Kristiansand

 

Gebyr for utstedelse av drosjeløyve er på kr 3400,- pr. løyvedokument.

 

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer