Regional plan for samferdsel følger opp Regionplan Agder 2020 og inngår i Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016.

Hovedformålet med planen er å etablere en strategisk overbygning for å samordne fylkeskommunens ansvarsområder i en felles plan og å kunne se virkemidlene under de forskjellige samferdselsområdene i sammenheng.

Om regional plan for samferdsel
Regional plan for samferdsel (samferdselsplanen) gjør både rede for nåværende status for transportsystemet i Vest-Agder og hvilke utviklingstrekk som forventes i løpet av planperioden og på lengre sikt.

Hensikten bak samferdselsplanen er å følge opp nasjonale og regionale styringsdokumenter, samt behovet for å lage en plan som inkluderer det nye fylkesveinettet som ble endret etter siste forvaltningsreform i 2010. Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 erstatter tidligere Fylkesdelplan for samferdsel og transport for Vest-Agder 2002-2011.

I tilknytning til samferdselsplanen er det utarbeidet følgende dokumenter:

- Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017

- Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017

- Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020

 

Planarbeidet:
Oppstarten av planarbeidet var et vedtak i Fylkestinget høsten 2012. Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Et revidert planprogram godkjent av fylkesutvalget 12.03.2013.

De overordnede målsettinger for planen ble vedtatt i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i september 2014, sak 63/14.

Fastsatt planprogram og dokumenter knyttet til politisk behandling finnes i høyre kolonne.

Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020 ble endelig vedtatt i Fylkestinget 21. juni 2016, se sak 25/16.
Den vedtatte planen finner du her.  

Saksbehandlere

Heidi B. Iglebæk

hbi@vaf.no

Elisabeth H. Mathisen

elma11@vaf.no

 

Samferdselssjef

Vidar Ose

38 07 45 59
90 52 71 01

vos@vaf.no