Foto AKT

Foto: Agder Kollektivtrafikk AS

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole.

Elever har rett til fri skoleskyss når de har 4 km skolevei til grunnskolen og 6 km vei til videregående skole.

For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km.

Funksjonshemmede elever har rett til skoleskyss uansett lengden på skoleveien.

Om skoleskyss og fordeling av ansvar
Skoleskyssen styres av gjeldende lover og forskrifter. Det er en målsetting at en så stor del av skoleskyssen som mulig skal baseres på ordinær kollektivtrafikk.
 
Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for utforming av skyssreglementene og klagebehandling.
 
Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvaret for ansvarlig for det praktiske driftsansvaret for skoleskyssen til grunn- og videregående skole. Det er AKT som behandler og innvilger søknader om skoleskyss, inkludert skysstilskudd og spesialskyss.
Skyssreglement
Skyssreglement for grunnskolen i Aust- og Vest-Agder og skyssreglement for videregåendeskole i Aust- og Vest-Agder ble vedtatt i 2017.
Reglement for grunnskolen finner du her.

Reglement for videregående skole finner du her.
 
Slik får du skoleskyss
Søknader om skyss går gjennom skolen som videresender til AKT. Du finner mer informasjon og de ulike søknadsskjemaene på AKTs hjemmesider.
Endringer fra og med skoleåret 2017/2018 - for elever på videregående skole
For skoleåret 2018/2018 er det AKT som behandler søknader om skysstilskudd for videregående skole, samt refusjon av prisdifferanse mellom ungdomskort og ung voksen-kort for de elevene der retten til fri skoleskyss er opphørt. Dette har tidligere blitt behandlet av fylkeskommunen.
Skyssordning i Kristiansandsregionen
For elever som er bosatt i sentrale deler av Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, er retten til fri skoleskyss opphørt. Elever i dette området kan istedenfor kjøpe ungdomskort hvis de er under 20 år, og ung-voksenkort hvis de er over 20 år, eller fyller 20 år under skolegangen. Prisdifferansen mellom ung-voksenkort og ungdomskort refunderes halvårlig. Informasjon om dette får du på skolen. I områder med mindre utbygd rutetilbud kan elever fortsatt få utdelt skolereisekort. Dette gjelder Ålefjær, nord for Jærnesheia, Ytre Randesund, nord for Samkom, Ravnås og Drivenes, vest for Oftenes/Samfundets skole og Lohne og nord for Stokkeland.

Denne ordningen er hjemlet i opplæringsloven § 7-2 som du kan lese mer om under.  

Dispensasjon fra opplæringsloven § 7-2
Ifølge § 10-3 i forskrift til opplæringsloven kan det søkes om dispensasjon fra plikten til å sørge for gratis skoleskyss etter § 7-2 i opplæringsloven. Denne dispensasjonen må fornyes årlig, gjennom søknad til Fylkesmannen i Vest-Agder som har myndighet til å innvilge dispensasjon.

Hvorvidt dispensasjonen innvilges baserer seg på oppfylte vilkår:

  • Fylkeskommunen må ha en ordning med subsidierte rabattkort for ungdom, og prisen på kortet må ikke overstige 50 % av vanlig månedskort for voksne.
  • Et rabattkort må omfatte ordinære reiser til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter.
  • Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne brukes både på dagtid og kveldstid, alle dager. De aktuelle kollektive transportmidlene som rabattkortet gjelder for, må være godt utbygd med jevnlige avganger
  • Ordningen må omfatte minst hele skoleåret.

Transport for funksjonshemmede elever
For funksjonshemmede elever skal fylkeskommunen om nødvendig sørge for fri skoleskyss uten hensyn til reiselengden. Retten gjelder kun i den utstrekning skyssbehovet kan dokumenteres ved attest fra lege. AKT behandler disse søknadene.

Tilskudd til privat skyss - for elever på videregående skole
I særlige tilfeller, og etter søknad, kan det godkjennes at skyssberettigede elever bruker privat skyssmiddel på hele eller deler av skoleveien. Fra skoleåret 2018/2019 skal søknader om skysstilskudd sendes til AKT.

Elever ved videregående skoler i annet fylke
Elever som går på videregående skoler i andre fylker har rett på skoleskyss dersom elevplassen er kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune. Skyss mellom hybel og skole dekkes da under samme vilkår som øvrig skyss, og etter billigste reisemåte med kollektive transportmidler. Utgifter til skyss dekkes halvårig etter søknad. Eleven er selv ansvarllig for å søke AKT om skoleskyss snarest mulig etter skolestart.  Elever som bor på hybel/internat har ikke rett til skyss hjem i helgene. Eleven har ikke rett på skyss i de tilfeller hvor eleven har valgt et annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkeskommunen tilbyr.  Agder Kollektivtrafikk behandler disse søknadene.

Ungdomskort og Ungvoksen-kort for elever på videregående skole
Ungdomskort kan kjøpes av alle mellom 16-19 år, og kortet er gyldig i 30 dager, i alle soner og på alle ordinære busser i hele Agder. Ungvoksen-kortet (tidligere kalt studentkort) kan kjøpes av alle mellom 20-29 år. Kortet er gyldig i 30 dager, i alle soner og på alle ordinære busser i hele Agder. AKT behandler disse søknadene.