Vest-Agder fylkeskommune har samlet statistikk fra ulike samferdselsrelaterte områder i fylket i en rapport.

Her finner du de to vedtatte rapportene fra 2014 og 2015.

Samferdselsstatistikk 2015
Rapporten for 2015 ble behandlet i utvalgsmøte for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø den 31. mai 2016 og presenterer blant annet fylkets statistikk på følgende områder:

 • befolkningsutvikling
 • personbiltrafikk
 • kollektivtrafikk
 • bompasseringer
 • havn
 • ferjeterminal
 • elbil
 • tungtransport
 • drosjetransport
 • transporttjenesten for funksjonshemmede
 • jernbane og
 • fly

Rapporten for 2015 kan du lese her.

Se dokumentene fra den politiske behandlingen i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø her.

Kort sammendrag: 
Jevnt over viser tallene fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene at totaltrafikken på vei har økt. Denne økningen skyldes i stor grad mer trafikk på E18/E39. Samtidig viser statistikken at det internt i Kristiansand ikke har vært vekst i personbiltrafikken.

Blant annet er det blitt færre biler som passerer bommene i denne regionen i de tidsperiodene hvor det er innført høyere bomavgift. Det kan igjen tyde på at trafikantene i større grad benytter seg av andre transportformer, slik som kollektivtransport, gange og sykkel. En mulig forklaring til økningen i totaltrafikken kan blant annet tillegges næringstrafikk. I tillegg viser statistikken at den 38,3 kilometer lange firefeltsmotorveien fra Grimstad til Kristiansand, som stod klar i 2009, har bidratt til økt innpendling til Kristiansand over fylkesgrensa til Aust-Agder. Dette stemmer overens med at lokale bompasseringer ved Rv. 9 Grim, Fv. 1 Sødal og Presteheia går ned, mens antall passeringer på E18 Bjørndalssletta øker.

I andre deler av fylket ser man i samme periode derimot en økning i personbiltrafikken. Mye av veksten i Lister kan tenkes å ha sammenheng med gjennomførte veiinvesteringer som følge av Listerpakken, deriblant på Fv. 465 Gjervollstad. Dette har bidratt til å forkorte reisetiden for innbyggere i Farsund og i større grad lagt til rette for pendling til eksempelvis Kvinesdal og Flekkefjord.

Statistikken viser en økning i antall passasjerer som reiser med buss. Mye av denne økningen kan tenkes å være konsekvens av innføringen av rushtidsavgift som igjen har påvirket innbyggerne til å velge grønnere transportalternativ. I andre regioner i fylket finnes det ikke et dekkende kollektivtilbud og det er heller ikke innført lignende restriktive tiltak. Det kan virke inn på innbyggerne som velger bil som transportalternativ. I tillegg preges de samme regionene, utenfor Kristiansandregionen, av å ha spredte arbeidsplasser som gjør det nødvendig for innbyggerne å benytte bil i forbindelse med arbeidsreiser/fritidsreiser. I tillegg kommer innbyggerne som må pendle til arbeidssted i andre omkringliggende kommuner.

I tillegg har innføring av sanntidssystemet på buss, samt en økning i frekvens på bussruter i Kristiansandsregionen hatt en stor positiv effekt i antall reisende. Økning i antall togruter og at tidspunktene muliggjør pendling til Kristiansandsregionen kan også tenkes å ha hatt en positiv effekt på nedgangen i personbiltrafikken.

Både i Kristiansand og i Lister ser man en stor økning i antall kjøpte elbiler. En annen positiv utvikling er den økte sykkelandelen i Kristiansand. Denne andelen er nå på 9 %, noe som gjør Kristiansand til den byen med høyest sykkelandel i landet.

 

Saksbehandlere

Ann Sherin Skollevold

38 07 47 09

ansk55@vaf.no