Samferdselsstatistikk Vest-Agder 2018 presenterer statistikk knyttet til ulike samferdselsområder i fylket som sammen gir et godt grunnlag for å vurdere utviklingen i trafikkbildet i Vest-Agder de siste årene.

Samferdselsstatistikk 2018
Rapporten for 2018 ble behandlet 22. august 2019 i utvalgsmøte for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og presenterer blant annet fylkets statistikk på følgende områder:

 • Befolkningsutvikling
 • Infrastruktur og trafikktellinger
 • Bompasseringer
 • Kjøretøy og drivstoff – særlig om elbiler
 • Trafikksikkerhet og -ulykker
 • Gods- og næringstransport på vei
 • Sjøtransport
 • Kollektivtransport - Buss
 • Kollektivtransport - Jernbane
 • Transporttjenesten for funksjonshemmede
 • Fylkeskommunale ferjesamband
 • Sykkel
 • Lufttransport
 • Drosje

Rapporten for 2018 kan du lese her. 

Kort sammendrag: 
Rapporten presenterer statistikk knyttet til ulike samferdselsområder i fylket som sammen gir et godt grunnlag for å vurdere utviklingen i trafikkbildet i Vest-Agder de siste årene.

Fylkets befolkning øker og økningen sees særlig i Kristiansandsregionen. Utenom Kristiansandsregionen er det stor økning i befolkningen i Lyngdal kommune.

Jevnt over viser tallene fra Statens vegvesen at totaltrafikken på vei har økt i perioden 2009-2018. Med unntak av E18 Vesterveien og Rv. 9 Grim har alle tellepunktene hatt en økning i perioden fra 2009-2018.

Statistikken fra bomstasjonene i Kristiansand viser at den totale trafikken har holdt seg stabil fra 2017-2018. Fra 2013-2018 har antall passeringer i bomstasjonene i Kristiansand gått ned 0,4 %.  I 2018 har passeringene har gått ned 3,1 % sammenlignet med 2012.  

Et tilnærmet uendret antall passeringer sees også i Lister, hvor antallet passeringer i 2018 er 0,4 % lavere enn i 2017. økning i samme periode i Lister. I et lengre perspektiv, fra 2010 til 2018 har den totale trafikken økt med 30,7 %. Denne veksten ser nå ut til å holde seg på et jevnt nivå.

Statistikken viser at innføringen av rushtidseffekt i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og holdninger. Dette vises ved nedgang i antall biler som passerer bommene i rushtidstimene, hvor det er innført høyere bomavgift. Parallelt ser man en økning i antall passasjerer som reiser med buss, noe som tyder på at rushtidsavgiften har påvirket innbyggerne til å velge et grønnere transportalternativ. I andre deler av fylket, hvor det ikke er et dekkende kollektivtilbud og ingen lignende restriktive tiltak, vil innbyggerne i stor grad fortsatt velge bilen. Dette synliggjøres i statistikken fra bomstasjonene i Lister som viser en økning i totaltrafikk på 30,7 % fra 2010-2018. I tillegg preges regionene utenfor Kristiansandsregionen av å ha spredte arbeidsplasser som gjør det nødvendig for innbyggerne å kjøre bil i forbindelse med arbeidsreiser/fritidsreiser. I tillegg kommer innbyggerne som må pendle til arbeidssted i andre omkringliggende kommuner.

Trafikktallene bør sees i sammenheng med befolkningsvekst i fylket. Selv om Vest-Agder, og da særlig Kristiansand, har hatt befolkningsvekst, gir ikke dette nødvendigvis utslag i rushtrafikken. Dette kan tyde på at reisende i Vest-Agder ikke nødvendigvis bruker personbil mindre totalt sett, men at de har funnet andre fremkomstmidler i rushtiden. Den økende populariteten til elbiler påvirker trafikkbildet i fylket. Både i Kristiansand og i Lister ser man en stor økning i antall passeringer elbiler i bomstasjonene. 

Kollektivtrafikken i Vest-Agder har hatt en økning på totalt 1,5 % fra 2017 til 2018 og NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger har hatt en økning på 2,2 % fra 2017 til 2018.

Kristiansand havn har hatt nedgang i antall passasjerer fra 2017 til 2018, mens andelen godstransport (i tonn) som transporteres med ferje er tilnærmet uendret fra 2017. Antall TEU-containere på containerterminalen har økt med 7,8 % etter å ha hatt en nedgang fra 2016 til 2017.

Antallet drept i trafikken i Vest-Agder, som hadde ett rekordlavt antall i 2017, er fortsatt lavt og antall hardt skadde er vesentlig lavere i 2018 enn i 2017. Av de ulike kategoriene for ulykker er det særlig utforkjøringer som er involvert når det kommer til ulykker med hardt skadde og drepte. 

 

 

 

 

Kontakpersoner

Ann Sherin Skollevold 

38 07 47 07

ansk55@vaf.noElisabeth H. Mathisen

38 07 47 20

elma11@vaf.no