Trafikksikkerhet er en høyt prioritert arbeidsoppgave for Vest-Agder fylkeskommune. Dette kommer til uttrykk i fylkestingets vedtak som presiserer at ”nullvisjonen skal legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder” og ”i den grad det oppstår konflikt mellom ulike mål, skal trafikksikkerhet og miljø ha forrang.”

Trafikksikkerhetssatsingen i fylket
Vest-Agder fylkeskommune er aktivt engasjert i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, både gjennom eget engasjement, og ved aktiv deltakelse i diverse trafikksikkerhetstiltak og -prosjekter.

Trafikksikkerhetssatsingen i Vest-Agder omfatter seks hovedområder:

  • Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene
  • Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder
  • Drift av og partnerskap i Nullvisjonen i Agder i alle tre regioner i fylket
  • Trafoen – trafikksikkerhetstiltak for ungdom
  • 18 pluss – trafikksikkerhetstiltak for ungdom
  • Samarbeid med Trygg trafikk

Fylkeskommunens arbeid med trafikksikkerhet er forankret i Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029 og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene
Strategiplan for trafikksikkerhet Agder 2018-2029 ble vedtatt i juni 2018. Planen er felles for Aust- og Vest-Agder og skal binde sammen nasjonale mål og føringer med regionale og lokale målsettinger. Trafikksikkerhet er høyt prioritert i Agder med god politisk forankring i overordnede regionale planer. Regionplan Agder 2020 har et tydelig fokus på trafikksikkerhet, for å unngå tap av liv og redusert livskvalitet for mange mennesker. Trafikksikkerhet handler samtidig om det gode liv og opplevelse av trygghet når man ferdes på vegnettet i Agder. Denne strategiplanen tar utgangspunkt i at Agderfylkene skal slås sammen fra 01.01.2020. Det fokuseres på å arbeide strategisk for å få en mest mulig enhetlig politikk for å nå målsettingen om færre drepte og hardt skadde i trafikken i Agder.

Planarbeidet er forankret i begge fylkeskommuner, Statens vegvesen, Agder politidistrikt og Trygg Trafikk. Arbeidet er administrativt initiert og forankret i Regionplan Agder 2020.

Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder
Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder er en bredt sammensatt administrativ faggruppe med representanter fra fylkeskommunen, fylkesmannen, politiet, utrykningspolitiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. For å få en bedre kontakt med politisk nivå i fylket er det også oppnevnt to politikere fra Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljøu. Utvalgets viktigste oppgave er å sørge for en god koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet som blir utført i fylket.

Nullvisjonen
Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Nullvisjonen ble vedtatt i Stortinget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 og lød: "En visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade".

Nullvisjonen et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken og bygger på tre grunnpilarer:

  • Etikk – Ethvert menneske er unikt og uerstattelig og vi kan ikke akseptere at mennesker mister livet i trafikken.
  • Vitenskapelighet – Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for utforming av veisystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak. Veitrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker atferd og beskytte mot fatale konsekvenser av normale feilhandlinger.
  • Ansvar – Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten, har et delt ansvar. Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd.

Myndighetene har ansvar for å tilby et veisystem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesseorganisasjoner, har også et ansvar for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig.

Nullvisjonen i Agder
Nullvisjonen er etablert i alle tre regioner i Vest-Agder. Dette er et helt unikt tiltak, og Vest-Agder er eneste fylket i landet som driver denne formen for aktivt og utadrettet holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.

Arbeidet ble startet som et prosjekt i Listerregionen i 2003 med Lyngdal og Farsund som første deltakende kommuner. I løpet av prosjektperioden har de øvrige kommunene sluttet seg til konseptet slik at Nullvisjonen i Agder nå omfatter alle kommuner i Vest-Agder bortsett fra Kristiansand. 

Nullvisjonen har en fulltidsansatt leder i hver region. Nullvisjonslederne er ansatt i en vertskommune, men lønnet av fylkeskommunen, og fungerer som en regional ressurs som utfører holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid gjennom informasjon, kurs og arrangementer på vegne av fylkeskommunen.

Samarbeidspartnere for Nullvisjonen er Vest-Agder fylke, de ulike kommunene, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet og 18pluss.

Kontaktinformasjon til de ulike Nullvisjonslederne finner du her. 

Trafoen
Trafoprosjektet startet som et trafikksikkerhetsprosjekt i Kristiansand, og åpnet 17. mars 2005. Tiltaket eies og finansieres av Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Fra 2007 er dette et fast trafikksikkerhetstiltak.

Navnet TRAFO står for tid, reise, akutt, farvel og oppsummering.

”Trafoen” skal gi ungdom opplevelser som kan gi økt risikoforståelse og bidra til sikrere adferd i trafikken og holder til i et spesialtilpasset bygg. Gjennom ulike filmer får deltakerne observere en trafikkulykke og konsekvensene av denne. Det er deretter satt av tid til refleksjon for å lære av opplevelsene. Målgruppen for Trafoen er primært ungdom som skal ta førerkort klasse B.
I løpet av ti år, fra oppstarten i 2005 til 2015, har 12.500 unge vært gjennom trafoen.

Underveis er tiltaket utvidet med 18pluss.

18pluss
18pluss er et gratis trafikksikkerhetskurs for unge mellom 18 og 25 år som nylig har fått førerkort. 18pluss-kurset består av tre moduler: Et besøk på Trafoen, en praktisk kjøreøvelse og et scenario som går ut på å komme først til et ulykkessted. Kursdeltakerne får erfare konsekvensen av høy fart gjennom kjøreøvelser på bane og de forsøker seg på glattkjøringsbanen.

På ulykkesstedet blir deltakerne undervist i skadestedsbehandling og førstehjelp.

Både Trafoen og 18pluss er en del av Agderfylkenes holdningsskapende tiltak som er ment å påvirke trafikantenes risikoforståelse og atferd. Les mer om andre holdningsskapende tiltak i "Strategiplan for trafikksikkerhet" som er utgitt av Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune.

 

Saksbehandlere

Lasse Moen Sørensen

38 07 46 78
91 64 12 92

lms@vaf.no

 

Egil Strømme

38 07 45 55
95 13 14 23

est@vaf.no

  

Steinar Sørheim

38 07 47 86
98 67 68 36

sts@vaf.no

 

Trafoen

18 pluss

Nullvisjonen Agder

Trygg trafikk

Nullvisjonen BLOGG