Folkehelsearbeid er tverrfaglig, sektorovergripende og utøves av en rekke aktører i Agder regionalt og lokalt. Pådriver- og samordningsfunksjonen er en lovfestet oppgave for fylkeskommunen.

I følge folkehelseloven skal fylkeskommunen:

  • Fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte regionale helseutfordringer.
  • Understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, bl.a. ved å gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstanden i fylket.
  • Være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap.

Videre pålegges fylkeskommunen:

  • Å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og positive og negative faktorer som kan ha innvirkning på denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Oversikten skal inngå som grunnlag for regional planstrategi.
  • Fylkeskommunen skal dessuten føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av loven overholdes.
  • Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av fylkeskommunens oppfyllelse av plikter i lovverket.

Felles plan for folkehelse og levekår i Aust-Agder og Vest-Agder (se høyre kolonne) peker på de store levekårsutfordringene deler av befolkningen i Agder står overfor. Fylkeskommunen vil holde fokus på det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet og vil arbeide med folkehelsesatsinger i sammenheng med oppfølging av Regionplan Agder 2020 satsingsområdet det gode liv. Fylkeskommunen vil arbeide for å styrke folkehelsenettverkene ved å skape møteplasser for dem som jobber med folkehelsearbeid i kommunene.

Partnerskapet om Folkehelse i Agder er endret til et mer fleksibelt nettverk og folkehelsearbeidet er styrket med en intern tverrsektoriell samarbeidsgruppe.