Folkehelsearbeid er tverrfaglig, sektorovergripende og utøves av en rekke aktører i Agder regionalt og lokalt. Pådriver- og samordningsfunksjonen er en lovfestet oppgave for fylkeskommunen.

Landsdelen vår har utfordringer knyttet til lav skåre på flere viktige parametre for helse og levekår. Fylkeskommunen vil holde fokus på det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet og vil arbeide med folkehelsesatsinger i sammenheng med oppfølging av satsingsområdet "Det gode livet" i Regionplan Agder 2020. Fylkeskommunen vil arbeide for å styrke folkehelseperspektivet i all planarbeid og skape ulike faglige møteplasser for dem som jobber med folkehelsearbeid i kommunene.

Folkehelseutfordringer må ses i et bredt perspektiv. Mye av opphavet til at vi får helseproblemer skyldes faktorer utenfor helsesektoren. Derfor er det viktig å tenke "Helse i alt vi gjør". Å skape gode levekår handler om hvordan samfunnet innrettes. Det gjelder utdanning, arbeid, samferdsel, kultur, næring m.m. I følge folkehelseloven skal alle sektorer (ikke bare helsesektoren) jobbe for å fremme befolkningens helse og utjevne sosiale helseforskjeller. God folkehelse er en forutsetning - og en avgjørende drivkraft - for vekst og utvikling. 

I følge folkehelseloven skal fylkeskommunen:

  • Fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte regionale helseutfordringer.
  • Understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, bl.a. ved å gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstanden i fylket.
  • Være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap.

Videre pålegges fylkeskommunen:

  • Å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og positive og negative faktorer som kan ha innvirkning på denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Oversikten skal inngå som grunnlag for regional planstrategi.
  • Fylkeskommunen skal dessuten føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av loven overholdes.
  • Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av fylkeskommunens oppfyllelse av plikter i lovverket.

 

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i april 2018. Den tar opp overordnede folkehelsemål og peker på utvalgte satsingsområder for arbeid med folkehelse i fellesskap og på tvers av forvaltningsnivå i  regionen. Last ned strategi og handlingsprogram her: 

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Handlingsprogram for 2018-2021

Spørsmål om folkehelsestrategien kan rettes til rådgiver Oddmund Frøystein på e-post: ofr@vaf.no

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027:

Agder har blitt valgt som programfylker i satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Les mer om folkehelseprogrammet, søkemuligheter, tidsfrister, relevante tiltak mv.

Stedsutvikling:

Nettbasert planverktøy for bedre stedsutvikling

Stedsutviklingsprosjektet SMS

 

Eksterne lenker:

Folkehelseloven

Forskrift om oversikt over folkehelsen

Folkehelsemeldingen "God helse - felles ansvar" (2012-2013)

Folkehelsemeldingen "Mestring og muligheter" (2014-2015)

 

Kontakt oss:

Oddmund Frøystein

Anette Vesterskov Pedersen