Agder-fylkene har blitt valgt ut som programfylke, en gledelig nyhet og veldig positivt for Agder!

Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk 16. mai 2017 informasjon fra Helsedirektoratet om at Agder har blitt valgt ut som en av fem regioner til å bli programfylker fra 2017 i ordningen "Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene". Ordningen er knyttet til Nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, og er en satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Helsedirektoratet mottok 13 søknader med en samlet søknadssum på ca. 110 millioner kroner. Det er 42,1 millioner kroner til fordeling i 2017. Det har derfor vært en sterk konkurranse om å bli valgt ut som programfylke, opplyser Helsedirektoratet. Søknadene ble vurdert opp i mot kriteriene som var satt i regelverket for tilskuddsordningen og Helsedirektoratet har innstilt de fem søknader som ble vurdert som sterkest på disse områdene.

 

Tidsfrister

Vi følger den tidligere tilsendte fremdriftsplan og konkretiserer her ytterligere:

 

Dato

Aktivitet

16. mai

Informasjon ut til kommunene om å kunne søke midler fra folkehelseprogrammet i Agder

26. mai

Informasjon om total sum for tildelte midler til Agder i 2017 (videreformidles når vi mottar denne opplysningen fra Helsedirektoratet)

15. juni

Ferdige prosjektskisser og underskrevne samarbeidsavtaler tilsendt til fylkeskommunene

29. juni

Svar på utfallet av behandlingen av prosjektskissene vil foreligge. Tilbakemelding på prosjektskisser og veien videre i Agder høsten 2017

30. juni

Prosjektskisser og signerte samarbeidsavtaler mv. må sendes fra fylkeskommunene til Helsedirektoratet

5. september

Oppstartsseminar med programkommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører – prosjekter konkretiseres

20. oktober

Alle kommuner som deltar i programmet har ferdigstilt endelig prosjektbeskrivelse i tråd med alle krav og føringer i programsøknad fra Agder (se høyre kolonne) og Nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

1.november

Tiltak må være startet opp senest 1. nov.

 

Hvem kan søke?

Primært kommuner kan søke, men også forsknings- og kompetanse miljøer og evt frivillig sektor i samarbeid med kommuner. Det er ønskelig med et bredt regionalt samarbeid mellom kommuner og større prosjekter med deltakelse av flere kommuner vil prioriteres. En juridisk enhet må stå som søker og prosjektansvarlig på vegne av samarbeidet.

 

Prosjektskisse

Skissen (maks tre A4 sider) må inneholde nok informasjon til at vi kan vurdere prosjektet overordnet/samlet sett. Krav til skisse:

 • Bakgrunn/utfordringer som prosjektet adresserer, inkl. beskrivelse av regional relevans
 • Kort redegjøre for prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfront
 • Kort beskrivelse av tiltak og metoder, inkl. definere forskningsinnhold
 • Målgruppen for tiltaket og plan for medvirkning
 • Involverte aktører og rolleavklaring
 • Organisering av prosjektet
 • Tentativ plan for hvordan gjennomføre effektevaluering/egen evaluering
 • Beskrivelse av hvordan tiltaket/resultater skal bidra til måloppnåelse for Agder
 • Gjennomføringsperiode og tentativ fremdriftsplan
 • Finansieringsplan

Prosjektskissen og signert samarbeidsavtale sendes til anettevesterskov.pedersen@vaf.no. Fristen er 15. juni kl. 12!

Det er viktig å presisere at tiltakene ikke må være endelig definert på dette tidspunktet. Utvikling av nye tiltak kan også gjøres i etterkant av denne datoen for å sikre nødvendig forankring og medvirkning fra målgruppen.

 

Signerte samarbeidsavtaler

Underskrevne samarbeidsavtaler sendes sammen med prosjektskissen.

Prosjekteier (f.eks. en kommune), prosjekteiers oppnevnte kontaktperson og dennes e-post adr må komme tydelig frem i avtalens punkt 1, 3 og 6. Vennligst bruk blokkbokstaver.

Nederst i avtalen skrives navn til signaturberettiget/rådmann tydelig med blokkbokstaver og med signatur under.

Samarbeidsavtalen finner du her

 

Relevante tiltak og metoder

Det vises til vedlagte søknad der forutsetninger og kriterier for tiltak fremgår på side 10 og 11. Etter ønske fra kommunene har fylkeskommunen – sammen med samarbeidsorganet – utviklet overordnede programpakker: 

 • Helsefremmende barnehager
 • Helsefremmende skoler
 • Frivillighet, fritid og kultur

Se beskrivelse av prosjektpakkene i vedlegg. Tiltak kan gjennomføres både på universelle arenaer som barnehager og skoler, men også på andre arenaer som primærmålgruppen for programmet deltar på.

Det er mulig å utvikle prosjekter som kommer målgruppen til gode og som ikke kan knyttes til programpakkene direkte. Det kan f.eks. være tiltak knyttet til helsestasjonenes helsefremmende arbeid, tiltak i NAV og boligsosialt arbeid. 

 

Forsknings- og kompetansemiljøer

I arbeidet med søknaden for å bli programfylke har UiA og Agderforskning vært involvert, samt de regionale kompetansesentrene (RVTS Sør, RBUP Øst og Sør, KoRus Sør) v/KoRus Sør. Det oppfordres til å benytte forsknings- og kompetansemiljøer i forbindelse med evaluering av tiltakene. Søker står fritt til å samarbeide med de forsknings- og kompetansemiljøer de selv ønsker, blant de aktører som er nevnt over, eller andre. Tildelte midler vil kunne anvendes til delvis finansiering av forskningsaktivitet.

 

Tilskuddsmidler kan ikke benyttes til følgende:

Investeringer

Eksisterende tilbud eller stillinger for målgruppen

Kartlegging av litteratur og forskningsfront

Utforming av søknader til andre finansieringskilder

 

Varighet, støtteintensitet og maks søknadsbeløp

For 2017 gjelder følgende:

Det kan søkes støtte til prosjekter med varighet inntil 3 år. Det innvilges støtte for kun et år om gangen.

Maksimal støtteintensitet fra tilskuddsordningen er inntil 85% pr prosjekt

Midlene skal gå til tiltak i kommunene. Det innvilges ikke støtte til forskningsprosjekter. Det er imidlertid mulig å søke om støtte til forskningsaktivitet i prosjektene (f.eks. evaluering), men det forutsettes at dette er en begrenset andel av søknadsbeløpet.

Det lyses ut inntil 1,5 millkroner pr prosjekt pr prosjektår. I prosjekter med særlig mange deltakende kommuner (samt andre aktører) kan samlet støttebeløp vurderes.

EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Se informasjon på regjeringens nettsider

Det tas forbehold om mulige endringer frem til tildelingsbrevet er mottatt fra Helsedirektoratet (ikke mottatt pr. 9. jun 2017)

 

Behandlingsprosedyre

Aust- og Vest-Agder fylkeskommunene skal ivareta en sekretariatsfunksjon og har bevillingsmyndigheten på midler. Det regionale samarbeidsorgan (se evt. søknad for beskrivelse, mandat mv.) har en rådgivende funksjon i utvelgelsen av tiltak.

Vi oppfordrer alle kommuner i Agder til å søke. Ta kontakt om dere lurer på noe. Husk søknadsfristen er 15. juni kl. 12.

 

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. mai 2017 | Skriv ut siden

Søknad fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommune til Helsedirektoratet finner du her