.

Vest-Agder fylkeskommune har lange tradisjoner med internasjonalt samarbeid. Landsdelens næringsliv er eksportrettet, og regionen er sterkt påvirket av kulturelle strømninger fra utlandet.

Aktører innenfor det offentlige, akademia og næringslivet deltar i internasjonalt samarbeid innenfor sine virkefelt. Mange av aktørene deltar i EUs programmer for grenseoverskridende regionalt samarbeid - Interreg. Deltakelse i Interreg-prosjekter bidrar til kompetanseutvikling, læring og nettverksbygging. I tillegg bidrar dette til samfunns- og næringsutvikling i regionen. 

Internasjonal strategi Agder

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har en felles internasjonal strategi. Internasjonal virksomhet er et virkemiddel for å nå målene i Regionplan Agder 2020. Regionplanens fokus på kunnskap, kompetanse, verdiskapning, bærekraftig utvikling og samarbeid/partnerskap forutsetter en sterk internasjonal orientering.

Formålet med den internasjonale strategien er å: 

  • Øke bevisstheten og styrke kunnskapene om mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, samt synliggjøre og utnytte allerede eksisterende samarbeid (siste ledd på grunnlag av innspill fra FN-sambandet )
  • Legge til rette for bedre styring og samordning av landsdelens internasjonale engasjement for å optimalisere innsatsen.
  • Bevisstgjøre og mobilisere politikere i forhold til aktiv deltakelse i internasjonalt samarbeid.

 

 

av Jon Halvard Eide, publisert 16. juli 2014 | Skriv ut siden

Kontakt oss:

Jon Halvard Eide

mob: 91 69 75 22