Med regionreformen har fylkeskommunen fått et utvidet ansvar for kompetanseutvikling i regionen. Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt juni 2018.

Målet i strategien er en attraktiv og omstillingsdyktig region og handler om å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel i det regionale arbeidsmarkedet. Målgruppen for strategien er aktører fra både tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidslivet, partene i arbeidslivet og aktører som kobler tilbud og etterspørsel.

Kompetansestrategien skal bidra til operasjonalisering av Regionplan Agder. 

Fire følgende satsingsområder er vedtatt. 

  1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør

  2. Kvalifisere til arbeidslivet

  3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet

  4. Skape et attraktivt arbeidsliv

Det skal utarbeides et regionalt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre arbeid med gjennomføring og prioriterte tema løftes inn og følges opp i et kompetanseforum for Agder.

Det er regionalavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune som har hatt ansvar for fremdrift, prosess og resultat. Med arbeidet gjøres i tett samarbeid med Utdanningsavdelingene i begge fylker. Agderforskning bidro faglig og som prosessleder i første fase av arbeidet.

Les mer om strategiarbeidet og arbeidet med å etablere et Kompetanseforum for Agder her.

Arbeidet koordineres for begge fylker av Siv Hemsett, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen.

av Hemsett, Siv, publisert 26. september 2018 | Skriv ut siden