Foto: Anders Martinsen

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet. Som regional utviklingsaktør gir dette mulighet for å sette landbruk på den næringspolitiske dagsorden.

Tiltak for å fremme landbruket har en positiv effekt på satsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

Til ansvarsområdet tilfører departementet tilskuddsmidler (pr. år hittil kr. 640 000,-). Disse midlene skal prioriteres på tiltak som stimulerer rekruttering, kompetansebygging og likestilling innen næringen. Midlene blir kunngjort med søknadsfrist ca. 1. kvartal hvert år.

I Vest-Agder fylkeskommune er det etablert et Landbruksforum. Dette fungerer som et rådgivende organ og en møteplass for politikere og landbruksnæringen. Landbruksforumet drøfter og gir innspill til både lokale-, regional- og nasjonale myndigheter, som arbeider med å fremme landbruk som næringsvei.

 

Tilskuddsmidler på landbruks- og matområdet for 2017

Målet for tilskuddsordningene er å bidra til rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket. Les mer her.

 

 

 

av Berit S. Egeli, publisert 16. juli 2014 | Skriv ut siden