.

Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder samarbeider om å oppfylle mål og visjoner i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold.

Likestillingsarbeidet omfatter kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsuttrykk/ kjønnsidentitet og sosial bakgrunn. Det handler både om å ta landsdelens menneskelige ressurser i bruk og å gi alle like muligheter til inntekt, deltakelse og god helse.

LIM-planen: Gjennom de regionale planstrategiene for Aust-Agder og Vest-Agder prioriterte fylkespolitikerne  å utarbeide Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold  på Agder (2015-2027). Planen ble vedtatt av begge fylkestingene i desember 2014 og behandler fem tema:

  1. En åpen landsdel med mangfoldig demokrati
  2. Likestilt utdanning - et mulighetenes tre
  3. Et arbeidsliv for alle
  4. Tjenester for det enkelte menneske
  5. Samhold mot trakassering og vold

Planen har et langsiktig perspektiv - 12 år - og er blitt utarbeidet gjennom en god prosess med mangfoldig medvirkning. Rundt 200 personer med svært ulike ståsteder har deltatt i arbeidet. Parallelt med selve planarbeidet ble det første handlingsprogrammet til LIM-planen utarbeidet. Dette gjelder perioden 2015-2019. Prioriteringer i handlingsprogrammet vedtas årlig i fylkestinget.

Likestilt arbeidsliv: Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte fra 2016-2018 pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. I prosjektet ble det utviklet en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk og strategisk med å skape en likestilt arbeidsplass. 15 virksomheter ble sertifisert i juni 2018. Prosjektet har sin egen hjemmeside: www.likestiltarbeidsliv.no

 

av Lisbeth Reed, publisert 16. juli 2014 | Skriv ut siden

Kontakt oss:

Lisbeth Reed

Helle Ingeborg Mellingen 

 

Aktuelt:

Les om LIM planen.

Følg LIM-planen på Facebook!

 

Last ned plan og handlingsprogram her: