Brukerpanel for Agder hadde sitt første møte den 9.2 2018. I panelet er det oppnevnt 12 ressusrpersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag, samt fire fylkespolitikere. Panelets leder er politiker Sally Vennesland fra Vest-Agder.

Brukerpanelet

Formålet med brukerpanelet er å hente inn kunnskap og perspektiver fra grupper i befolkningen som har erfaringer knyttet til diskrimineringsgrunnlagene i LIM-planen. Dette skal bidra til et mer systematisk arbeid med å integrere likestillingsperspektiver i regional samfunnsplanlegging.

Brukerpanelet skal gi råd tidlig i prosesser og på et overordnet nivå. Panelet skal involveres i oppfølging av LIM-planen og i utarbeidelsen og oppfølgingen av andre regionale planer og relevante strategiske satsinger som fylkeskommunene deltar i.

Konkrete oppgaver for panelet vil være:

·     Å drøfte prioriteringer og innretning på handlingsprogrammet for LIM-planen i forkant av årlig rullering.

·     Å gi innspill tidlig i planprosessen når regionale planer og strategier utarbeides for å sikre at likestillingsperspektivet ivaretas.

·     Å delta i arbeids- og referansegrupper på forespørsel fra fylkeskommunene.

·     Å vurdere å opprette og dele ut en årlig LIM-pris for Agder

Medlemmene av panelet er:

Charlotte Wesenberg,Kurt Holm Pedersen, Anette Vranum Pedersen, Ahmad Noor, Margrethe Holte, Eivor Mathilde Raudstein, Rawad Ajameah, Lene Mordal, Aileen Safi Bjørnstad, Thomas-Thea Gjestland, Neda Afsharipour, Kai Steffen Østensen samt politikerne Sally Vennesland (leder), Andreas Brovig (nestleder), Janne Karin Nesheim og Marcel Pierre Traaet.

 

 

av Mellingen, Helle, publisert 11. oktober 2017 | Skriv ut siden