Brukerpanel for Agder hadde sitt første møte den 9.2 2018. I panelet er det oppnevnt 12 ressusrpersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag, samt fire fylkespolitikere. Panelets leder er politiker Sally Vennesland fra Vest-Agder.

Brukerpanelet

Formålet med brukerpanelet er å hente inn kunnskap og perspektiver fra grupper i befolkningen som har erfaringer knyttet til diskrimineringsgrunnlagene i LIM-planen. Dette skal bidra til et mer systematisk arbeid med å integrere likestillingsperspektiver i regional samfunnsplanlegging.

Brukerpanelet skal gi råd tidlig i prosesser og på et overordnet nivå. Panelet skal involveres i oppfølging av LIM-planen og i utarbeidelsen og oppfølgingen av andre regionale planer og relevante strategiske satsinger som fylkeskommunene deltar i.

Konkrete oppgaver for panelet vil være:

·     Å drøfte prioriteringer og innretning på handlingsprogrammet for LIM-planen i forkant av årlig rullering.

·     Å gi innspill tidlig i planprosessen når regionale planer og strategier utarbeides for å sikre at likestillingsperspektivet ivaretas.

·     Å delta i arbeids- og referansegrupper på forespørsel fra fylkeskommunene.

·     Å vurdere å opprette og dele ut en årlig LIM-pris for Agder

Medlemmene av panelet er:

Charlotte Wesenberg,Kurt Holm Pedersen, Anette Vranum Pedersen, Ahmad Noor, Margrethe Holte, Eivor Mathilde Raudstein, Rawad Ajameah, Lene Mordal, Aileen Safi Bjørnstad, Thomas-Thea Gjestland, Neda Afsharipour, Kai Steffen Østensen samt politikerne Sally Vennesland (leder), Andreas Brovig (nestleder), Reidunn Gøthesen Scherpf og Marcel Pierre Traaet.

 

 

av Mellingen, Helle, publisert 11. oktober 2017 | Skriv ut siden

Brukerpanelets LIM-pris

Brukerpanelet for Agder deler ut LIM-pris til en person eller organisasjon som har utmerket seg for sin innsats for økt likestilling, inkludering og mangfold på Agder.

Alle kan foreslår kandidater til prisen. Forslagene må være begrunnet og sendes til asl@vaf.no innen 1. november. Prisvinner kunngjøres i februar.

Statutter for Brukerpanelets LIM-pris