Fylkeskommunene på Agder vil stimulere kommunene i regionen til å sette i gang egne prosjekter og tiltak for å nå målene i LIM-planen. Det lyses derfor ut et særskilt tilskudd.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 har som hovedmål at Agder skal bli en likestilt, inkluderende og mangfold landsdel, med konkrete mål innenfor fem temaområder: demokrati og deltakelse i samfunnsliv, utdanningsløpet, arbeidslivet, likeverdige offentlige tjenester og vern mot vold og trakassering.

Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder, i tråd med LIM-planens mål og plantema. Planen legger vekt på at grupper i samfunnet som er utsatt for diskriminering på ett eller flere samfunnsområder skal ha like muligheter og rettigheter innenfor de fem temaområdene nevnt over.

Tilskuddsordningen retter seg mot kommunene på Agder.  Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som gjennomføres i én kommune, eller som samarbeid mellom flere kommuner. I alle tilfeller må én kommune stå som søker, og det må gå fram av søknaden hvilke kommuner som er deltakere i prosjektet.

Søknaden må inneholde følgende elementer: Prosjektbeskrivelse med mål og aktiviteter, prosjektorganisering, forankring i organisasjonen, framdriftsplan og finansieringsplan. Det skal gå tydelig fram av søknaden hvordan tiltaket vil bidra til å nå målene i LIM-planen. Det åpnes både for prosjekter som skal utvikle og prøve ut nye tiltak, og prosjekter med mål om å iverksette tilgjengelige tiltak (for eksempel kompetansehevingstiltak).

Prosjekter og tiltak gjennomføres i dialog med fylkeskommunenes LIM-koordinator. Alle tiltak som mottar støtte skal gjennomføres i tråd med søknad, og eventuelle endringer skal begrunnes og drøftes i forkant. Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan kreves tilbakebetalt.

Det er totalt avsatt 500 000 i Vest-Agder fylkeskommune til formålet, tilsvarende er avsatt i Aust-Agder fylkeskommune. Enkeltsøknader kan være i størrelsesorden 50 000 -200 000 kroner, med en finansieringsgrad på inntil 50 %. Ordningen gjelder foreløpig for 2017. Søknadsfristen er mandag 6.juni.

Spørsmål kan rettes til rådgiver og LIM-koordinator Helle Ingeborg Mellingen (telefon: 411 26 776 eller e-post: hme@vaf.no)

 

av Mellingen, Helle, publisert 11. mai 2017 | Skriv ut siden