Fylkeskommunene på Agder vil stimulere kommunene i regionen til å sette i gang egne prosjekter og tiltak for å nå målene i LIM-planen.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 har som hovedmål at Agder skal bli en likestilt, inkluderende og mangfold landsdel, med konkrete mål innenfor fem temaområder: demokrati og deltakelse i samfunnsliv, utdanningsløpet, arbeidslivet, likeverdige offentlige tjenester og vern mot vold og trakassering.

Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder, i tråd med LIM-planens mål og plantema. Planen legger vekt på at grupper i samfunnet som er utsatt for diskriminering på ett eller flere samfunnsområder skal ha like muligheter og rettigheter innenfor de fem temaområdene nevnt over.

Tilskuddsordningen er et ledd i fylkeskommunens oppfølging av Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen). Samarbeid med kommunene om planlegging og gjennomføring av tiltak som bidrar til å oppfylle målene i planen er et prioritert område.

 

av Mellingen, Helle, publisert 11. mai 2017 | Skriv ut siden