Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner skal i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet, utvikle en sertifiseringsordning for virksomheter som arbeider strategisk og systematisk med likestilling og mangfold. Prosjektet strekker seg over to år og har plass til 10-15 pilotvirksomheter.

Pilotprosjektet er en oppfølging av et regionalt forprosjekt med deltakere fra privat og offentlig sektor på Agder. I tett dialog med deltakerne i forprosjektet, foreslo forskningspartner FAFO seks indikatorer for et likestilt arbeidsliv,med konkrete mål og tiltak knyttet til seg. (Forprosjektet mottok støtte fra RFF Agder).
Disse indikatorene skal testes ut og videreutvikles. Pilotvirksomheter på Agder som ønsker å bli sertifiserte på dette området vil få tett oppfølging av dyktige og engasjerte fagpersoner over en tidsperioden på to år.
 

De seks indikatorene er:

1.  Forankring av likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomheten
Dette innebærer å ha en klar plan for hvordan bedriften skal arbeide for å bli bedre på likestilling og mangfold, som en egen handlingsplan eller integrert i overordnede strategier.

2.  Tilrettelegging for mangfold og likestilling ved rekruttering og avansement
Både i ansettelsesprosesser og i intern rekruttering til mellomleder- og lederstillinger skal virksomheten ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv.

3.  Tilstrebe heltidsstillinger
Nye stillinger lyses som hovedregel ut som heltidsstillinger, og det gjennomføres tiltak for at flest mulig arbeidstakere kan og vil jobbe fulltid.

4.  Rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet.
Virksomheten skal så langt det er mulig imøtekomme behov for tilrettelegging, både for nyansatte og blant ansatte.

5.  Forebygging og bekjemping av diskriminering og seksuell trakassering
Virksomheten jobber forebyggende, og har en strategi for hvordan de håndterer tilfeller av diskriminering og seksuell trakassering.

6.  Mål om lik lønn for arbeid av lik verdi
Virksomheten har transparente lønns- og bonussystemer, og prioriterer likelønn ved lokale forhandlinger og justeringer. Likestillings- og mangfoldstenkningen må inngå i lønnsstrategien.

Når virksomhetene er valgt ut, vil første skritt for den enkelte virksomhet være å utarbeide en likestillingsanalyse i samarbeid med prosjektleder og –medarbeider.  Analysen vil peke ut hvor forbedringspotensialet i virksomheten er størst, og hvordan virksomheten må gå fram for å oppnå reell endring. Det legges opp til jevnlige møtepunkter hvor man drøfter framdrift, konkrete tiltak og effekter, med mulighet for å justere underveis. Indikatorene skal også revideres med den kunskapen og erfaringene som skapes i prosjektet.

I prosjektet avholdes det også felles fagdager ( to fagdager per halvår over 1 1/2 år) knyttet opp mot hver av indikatorene over. Alle pilotvirksomhetene forplikter seg til å delta med minimum to personer, hvorav kontaktpersonen og fagperson. Dette vil i hovedsak være dagsseminarer hvor vi inviterer spesialister og forskere til å innlede, og hvor virksomhetene utveksler erfaringer og konkrete tiltak som er gjennomført.  Slik vil det også etableres et nettverk for pilotvirksomhetene.

Virksomhetene rapporterer på gjennomføring i tråd med indikatorene, og planen som utarbeides innledningsvis. Målet er at de første virksomhetene kan sertifiseres som likestilte virksomheter våren 2018, og at en levedyktig sertifisering er etablert samme år.

Søknadsprosessen
Alle virksomheter med over 20 ansatte kan søke om å bli piloter.  Søknaden skal være forankret i virksomhetens toppledelse, og virksomheten må utpeke én kontaktperson med hovedansvar for gjennomføringen. Pilotvirksomheter forplikter seg til å gå inn i prosjektet med nødvendig tid, interne ressurser og intensjon om å oppnå konkrete og synlige resultater.

Søknaden (inntil 2 sider) skal inneholde følgende:

1.  Kortfattet presentasjon av virksomheten med nøkkelinformasjon som bransje, etableringsår, antall ansatte og organisering.

2.  Kort beskrivelse av virksomhetens motivasjon for å bli pilotvirksomhet og forventninger til prosjektet

3.  Kort beskrivelse av hvordan virksomheten jobber med likestilling og mangfold i dag.

Det må gå fram av søknaden at den er blitt styrebehandlet og at styret er kjent med at det vil bli gjennomført en intern likestillingsanalyse av virksomheten, som danner grunnlag for videre arbeid. Analysen skal presenteres for virksomhetens styre og ledelse.
Søknaden sendes til postmottak@vaf.no og merkes Likestilt arbeidsliv / Helle Mellingen

Søknadsfrist er 20. juni, og beslutningen fattes i august. Virksomhetene vil bli valgt ut på grunnlag av søknaden, men det vil også bli lagt vekt på å få et bredt utvalg av ulike virksomheter inn i prosjektet.

 

av Mellingen, Helle, publisert 7. april 2016 | Skriv ut siden

Kontakt oss:

Helle Ingeborg Mellingen 

telefon 41 12 67 76  

 

 

Siste fra Regionalutvikling

 • Dyreparken Hotell
  av jto, 13.02.17

  Invitasjon til Kick-Off Forskningsmobilisering Agder 22. mars

  Les mer
 • Pengeseddelbunke
  av jto, 09.11.16

  Støtte til 11 prosjekter gjennom omstillingsprosjektet NY VEKST i Agder

  Les mer

Siste fra Samfunn og næring

 • .
  av she, 24.03.17

  Stortingsmelding om reiseliv lansert

  Les mer
 • Ladestasjon El -bil
  av jto, 10.11.16

  Stadig bedret ladeinfrastruktur i Vest-Agder

  Les mer
 • Pengeseddelbunke
  av jto, 09.11.16

  Støtte til 11 prosjekter gjennom omstillingsprosjektet NY VEKST i Agder

  Les mer