Vurdering er alle tilbakemeldingene du får på arbeidet du gjør på skolen - både det læreren sier til deg, det læreren skriver på prøver, det som er tilbakemeldinger på Fronter og det du får i karakterer.

Vurderingen skal hjelpe deg å lære bedre, utvikle deg og utvikle kompetansen din (hva du vet og kan).

Vurderingen skal være et grunnlag for tilpasset opplæring, og sluttvurderinga gir grunnlag for opptak til videre utdanning eller jobb.

Utgangspunktet for vurdering er prinsipper for opplæringen, generell del av læreplanen og læreplanen for de enkelte fagene.

Du har krav på god tilbakemelding og rettledning, og skal selv være med på vurderingen av deg.

 

Reglene skiller mellom vurdering underveis (underveisvurdering) og vurdering du får på slutten av skoleåret (sluttvurdering). De skiller også mellom vurdering med karakter, og vurdering uten karakter.

 

Hva betyr dette i praksis?

Generelt

 • Du skal kunne delta i vurdering av eget arbeid

 

 • Hensikten med underveisvurderingen er å hjelpe deg til å lære bedre og utvikle kompetansen din

 

 • Underveisvurdering kan følges av karakter for å vise deg hvordan du ligger an, men den skal alltid være begrunnet

 

 • Du skal ha karakter i alle fag, og i orden og i atferd

 

Karakterer

 • Fagkarakteren skal vise hva du kan når den blir satt, i forhold til hva som er forventet (altså skal karakteren etter 1. termin vise hva du kan ut fra hva skolen kan vente av deg etter et halvt skoleår)

 

 • Standpunktkarakteren skal være basert på hva du kan på slutten av opplæringa, og skal derfor ikke være noen form for gjennomsnitt av terminkarakterer.

 

 • Grunnlaget for standpunktkarakteren er kompetansemålene i læreplanen.

 

 • Dine forutsetninger, din orden og din oppførsel skal ikke trekkes inn i fagkarakteren (unntaket er hvis det er snakk om kompetansemål som går inn på samarbeid, omsorg etc.)

 

 • Høyt fravær kan gjøre at du mister karakteren i et fag, hvis det betyr at læreren ikke har grunnlag nok til å se hvordan du står i forhold til målene i læreplanen

 

 • Midt i skoleåret skal du få halvårsvurdering med karakter. Den kan du ikke klage på.

 

 • Alle karakterer du får underveis i skoleåret - om det er på prøver, presentasjoner, innleveringer eller andre ting - skal begrunnes, og du skal få veiledning om hvordan du kan bli bedre eller hva du må jobbe med

 

 • På slutten av skoleåret skal du få standpunktkarakterer, og de kan du klage på.

 

 • Karakterskalaen for fagkarakterer er slik:
  • 1: Svært lav kompetanse i faget (ikke bestått)
  • 2: Lav kompetanse i faget
  • 3: Nokså god kompetanse i faget
  • 4: God kompetanse i faget
  • 5: Veldig god kompetanse i faget
  • 6: Fremragende kompetanse i faget

 

 • Karakterskalaen for orden og atferd er slik:
  • God (G): Vanlig god orden/atferd
  • Nokså god (Ng): Klare avvik fra vanlig orden/atferd
  • Lite god (Lg): I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden/atferd

 

 • Både ordenskarakteren og atferdskarakteren skal ta hensyn til forutsetningene dine, og skal vanligvis ikke bli avgjort av enkelthendelser. Standpunktkarakteren i begge skal baseres på hva du har gjort siste halvår i skoleåret. Det kan ikke fastsettes et antall anmerkninger som automatisk gir nedsatt i orden eller i atferd. Det skal med andre ord foretas en individuell vurdering av din situasjon.

 

 • Ordenskarakteren skal baseres på arbeidsinnsats og om du følger ordensreglene. Ugyldig fravær kan gi nedsatt karakter.

 

 • Atferdskarakteren skal baseres på hvordan du oppfører deg når skolen har ansvaret for deg, og på skoleveien, og om du følger ordensreglene.

 

 • Hvis du risikerer å ikke få karakter på grunn av fravær, eller å bli satt ned i orden eller atferd (eller begge), må du og dine foreldre/foresatte (hvis du er under 18) få beskjed om det i tide til at du kan forbedre deg. Du har ikke lenger krav på skriftlig varsel hvis du risikerer karakteren 1, men husk at skolen skal ha gitt deg begrunnelse og veiledning underveis, slik at du skal kunne forbedre deg.

 

 

Eksamen

 • Når du blir trukket ut til eksamen, skal du få vite om hvilket fag det er 48 timer før eksamen, og da skal lørdager, søndager og høytidsdager ikke telle med.

 

 • Eksamen skal være lagt opp slik at du kan få vist både bredde (at du kan mye forskjellig) og dybde (at du kan ting godt).

 

 • 1 i standpunktkarakter gir deg rett til særskilt eksamen hvis du ikke skal opp til eksamen i faget. Står du på eksamen, står du i faget - selv om standpunktkarakteren blir stående på vitnemålet.

 

 • Får du 1 på eksamen, har du rett til ny eksamen, og får beholde standpunktkarakteren hvis du tar ny eksamen. Dette må du gjøre ved første mulighet.

 

 • Tar du særskilt eller ny eksamen i løpet av skoletida, får du førstegangsvitnemål. Hvis du må ta særskilt eller ny eksamen etter Vg2, får du ikke førstegangsvitnemål.

 

 • Har du fått dokumentert gyldig forfall til eksamen - dvs. at du ikke kunne møte, at du ikke kunne vite det på forhånd, og at det ikke var din skyld, så har du rett til utsatt eksamen. Dette må du gjøre ved første mulighet.

 

 • Særskilt, ny og utsatt eksamen holdes samtidig, og du må selv si fra til skolen at du vil ha en slik eksamen.

 

 • Prøver du å fuske på eksamen, blir eksamen annullert, men du har rett til å fullføre prøven. Du kan klage til Fylkesmannen på vedtak om annullering.

 

 • Formelle feil (for lite/for mye tid, at du ikke kan få vist bredde/dybde, grove feil i oppgaven, osv.) gjør at du kan klage til Fylkesmannen, som kan annullere eksamen.

 

 • Hvis du ikke retter deg etter reglene på eksamen (for eksempel hvis du forstyrrer andre) kan du bli vist bort. Hvis du mener det er gjort en feil, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Vitnemål/kompetansebevis (dokumentasjon)

 • Du har rett til å få dokumentasjon fra skolen på hva du har oppnådd. Du har også rett på ny dokumentasjon hvis du får nye karakterer, eller hvis du mister den gamle.

 

 • For å få vitnemål må du ha bestått alle fag og eksamener, bortsett fra hvis du har fått fritak i noen fag.

 

 • Førstegangsvitnemål får du bare hvis du har bestått på normal tid.

 

 • Hvis du går på yrkesfag, kan du i noen tilfeller få vitnemål selv om du mangler bestått i to fag, forutsatt at du enten har hatt fritak for vurdering i faget, eller at du har "spesifikke lærevansker" (lese- og skrivevansker, mattevansker etc.)

 

 • Kan du ikke få vitnemål, har du krav på kompetansebevis, som viser hvilke karakterer du har fått.

 

 • Tar du privatisteksamen, erstatter eksamenskarakteren alle tidligere karakterer i faget.

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder