Karakterer eller eksamensresultater er ofte de viktigste enkeltvedtakene som fattes i skolen. Derfor er det også veldig klare klageregler for dette:

 

 • Du eller den du gir fullmakt kan klage. Hvis du er umyndig kan også foreldrene dine klage.

 

 • Klagen kan ende med at du går opp eller ned i karakter, at eksamen blir annullert, eller at ingenting endres.

 

 • Avgjørelsene i disse sakene er endelige.

 

 • Du skal ha fått informasjon om muligheten til å klage, klagefristen og om hva klagen skal inneholde.

 

 • Du har rett til å få begrunnelse og retningslinjene til sensor.

 

 • Klagefristen er 10 dager ved klage på eksamens- og standpunktkarakterer. Fristen avbrytes når du ber om begrunnelse og løper på nytt fra du har fått begrunnelsen.

 

 • Klagen skal nevne hva du klager på og gi opplysninger som kan gjøre det mulig å avgjøre om du har klagerett og om klagefristen er holdt.

 

 • Alle klager skal sendes til skolen der du er elev.

 

Standpunktkarakter

Når du klager på standpunktkarakter, kan du bare klage på om retningslinjene for karakterfastsetting er fulgt. Får du medhold, setter rektor og faglærer sammen ny karakter, bortsett fra i orden/atferd, hvor klagenemnda i fylkeskommunen setter ny karakter.

Med andre ord kan du klage på f.eks. dette:

 • At andre ting enn kompetansemålene i læreplanen har dannet grunnlag for fagkarakteren, f.eks. innsats eller oppførsel - uten at dette står i kompetansemålene.

 

 • At du ikke har fått begrunnelse og veiledning når du har fått karakterer på prøver eller terminkarakter

 

 • At du ikke har fått gjøre egenvurdering eller vært med på å diskutere vurderingskriterier

 

 • At læreren har vektlagt målene i læreplanen feil, eller ikke tatt med alle mål i vurderingen

 

 • At du ikke har fått standpunktkarakter på grunn av høyt fravær, når læreren likevel kan vurdere deg

 

 • At du og/eller foresatte ikke har fått varsel om fare for ikke vurdert i tide til å rette opp

 

 • At ordenskarakteren, atferdskarakteren eller ordens- og atferdskarakteren ikke har tatt hensyn til dine forutsetninger eller til din arbeidsinnsats (orden)

 

 • At du ikke har blitt gjort kjent med kriteriene skolen bruker for fastsetting av ordens- og atferdskarakterene tidlig i skoleåret

Rektor kan velge å forbedre karakteren selv. Hvis ikke sendes klagen videre til Vest-Agder fylkeskommunes klagenemnd.

 

Klage på muntlig eksamen

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet.

Eksempler på formelle feil kan være:

 • For sein beskjed om trekkfag

 

 • At du blir prøvd i mål som ikke er relevante for temaet du høres i

 

 • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator

 

 • At faglærer ikke har levert fagrapport til sensor i tide

 

 • Sensor som sovner eller åpenbart ikke følger med

 

 • Sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

 

 • At sensor i sin begrunnelse trekker fram ikke relevante vurderingskriterier (som innsats, holdning etc.)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Får du medhold, annulleres eksamen, og du får ta eksamen på nytt, med ny sensor. Hvis det er trekkfag, så skal fag trekkes på nytt.

 

Klage på skriftlig eksamen

Klage på skriftlig eksamen (sentralt gitt) behandles av en klagenemnd oppnevnt av Fylkesmannen i Vest-Agder. Dersom det er en lokalgitt skriftlig eksamen er det fylkeskommunen som oppnevner klagenemnda.

Du kan ikke kreve begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen, men du har rett til å gjøre deg kjent med ditt eget svar, og få kopi av det hvis du vil. I tillegg kan du også kreve å få de retningslinjene som sensorene har fått for sin vurdering.

Du skal ikke begrunne klagen din.

Nemnda vurderer om karakteren er riktig satt, og gir eventuelt en ny karakter hvis de mener karakteren er urimelig.

 

Klage på ikke-skriftlige (men ikke muntlige) eksamener

Eksamener som ikke er skriftlige, f.eks. praktisk eksamen eller tverrfaglig eksamen, skal behandles på samme måte som muntlig eksamen. Hvis det foreligger skriftlig dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemnd, skal den behandles på samme måte som skriftlig eksamen.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Camilla Thomassen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

cth@vaf.no

+47 480 79 945

 

ELOVestAgder