Hvis det ikke er mulig for deg å få tilfredsstillende utbytte av vanlig opplæring, f.eks. på grunn av lærevansker, har du rett til spesialundervisning. Du får spesialundervisning etter en sakkyndig vurdering av PP-tjenesten som skal utrede hvilket utbytte du får av vanlig opplæring, lærevansker du har og andre forhold som er viktige for opplæringa, hva som kan være realistiske opplæringsmål, om man kan hjelpe på vanskene innenfor den vanlige opplæringa og hvilken opplæring som vil være forsvarlig. Denne vurderingen kan du eller foreldrene dine kreve at skolen setter i gang, eller undervisningspersonalet kan gjøre det. Du har ingen plikt til å ta i mot spesialundervisning.

Hvis du vil klage på vedtak om spesialundervisning skal klagen sendes til skolen, som sender den videre til Fylkesmannen i Vest-Agder.

 

Klagen må inneholde:

  • Henvisning til vedtaket du klager på

 

  • Hvorfor du klager, f.eks.: Saksbehandlingsfeil; at vedtaket baserer seg på feil informasjon; at du eller foresatte ikke har fått uttale dere; at skolen ikke har bedt om sakkyndig vurdering når du eller foresatte har krevd det; innholdet i vedtaket.

 

  • Begrunnelse for det du skriver om hvorfor du klager.

 

  • Hva du ber om, f.eks.: Ny vurdering; ikke vedtak om spesialundervisning; annet vedtak etc.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Camilla Thomassen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

cth@vaf.no

+47 480 79 945

 

ELOVestAgder