Som lærling har du et ekstra sterkt lovvern mot dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ettersom du både har rettigheter etter opplæringsloven og etter arbeidsmiljøloven. Arbeidskontrakten din er også med på å regulere lønn, arbeidstid og ferie.

Hva betyr dette i praksis?

 • Alle som er knyttet til bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger

 

 • Du har vern mot diskriminering for politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, fordi du er lærling, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn

 

 • Du kan ikke avtale dårligere vilkår - muntlig eller skriftlig - enn det som står i arbeidsmiljøloven

 

 • Du har rett og plikt til å medvirke i forhold til HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet)

 

 • Du og alle andre rundt deg skal si fra til arbeidsgiver og verneombud med én gang hvis du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse eller hvis du oppdager trakassering eller diskriminering.

 

 • Du har rett til å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, og gjengjeldelse fra arbeidsgiver er strengt forbudt

 

 • Arbeidsgiver skal sørge for et systematisk HMS-arbeid sammen med arbeidstakerne (deg) og deres tillitsvalgte

 

 • Arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig, og skal utvikles og forbedres kontinuerlig.

 

 • Skader og sykdommer skal forebygges, og uheldige fysiske og psykiske belastninger skal unngås

 

 • Det skal være tilrettelegging for begge kjønn og for funksjonshemmede, for eksempel i forhold til garderober/dusjer og lignende.

 

 • Du skal få løpende informasjon om alle systemer som brukes til planlegging og gjennomføring av arbeidet, skal få opplæring i dem og kunne medvirke ved utformingen av dem

 

 • Du skal ha muligheter for faglig og personlig utvikling i arbeidet

 

 • Arbeidet skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, kyndighet (hva du kan), alder og øvrige forutsetninger

 

 • Du skal ha variasjon og mulighet til å se sammenhengen mellom ulike oppgaver

 

 • Når det skjer endringer som påvirker din arbeidssituasjon skal du ha tilstrekkelig informasjon og opplæring til å gjøre jobben

 

 • Du skal ha muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten

 

 • Du skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, for eksempel i butikk- eller vekterjobb

 

 • Bygninger, utstyr, lys, støy, stråling osv. skal være fullt forsvarlig i forhold til din helse, miljøet, sikkerhet og velferd.

 

 • Du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler, for eksempel gode løfte- og bæreanordninger

 

 • Ensformig gjentakelsesarbeid, tunge løft, uheldige vibrasjoner, skader fra maskiner og ubekvem arbeidsstilling skal du være vernet mot

 

 • Hvis det er flere enn 10 som jobber i bedriften, skal det være verneombud du kan kontakte ved arbeidsmiljøproblemer, og i bedrift med flere enn 50 ansatte skal det være arbeidsmiljøutvalg

 

Lønn og arbeidstid

 • Arbeidstid er all tid du er til disposisjon for arbeidsgiver, og den skal ikke overstige 9 timer i døgnet og 40 timer i uka. Reglene er strengere for nattarbeid og skiftarbeid og arbeidstakere under 18 år - og hvis du har tariffavtale i bedriften, kan det være strengere regler der også. Da er det vanlig med 7,5 time per dag og 37,5 time per uke. Det kan i noen tilfeller være slik at bedriften kan gjennomsnittsberegne arbeidstida, men da skal gjennomsnittet aldri være over 9 t/dag og 40 t/uke.

 

 • Arbeid utover avtalt arbeidstid skal bare gjennomføres når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Hvis bedriften gjennomgående trenger overtid, bør den altså heller ansette flere.

 

 • Arbeid utover lovens grenser er overtid, og skal normalt ikke være mer enn 10 timer per uke, 25 timer over fire sammenhengende uker og 200 timer i året. Tillitsvalgte og Arbeidstilsynet kan i noen tilfelle tillate mer. Du kan også si deg villig til å jobbe mer, men ikke over 13 timer på en dag og 48 timer per uke.

 

 • Overtid skal godtgjøres med minst 40 % tillegg i lønna per time, og kan etter skriftlig avtale tas ut som avspasering. For overtidstimer skal du lønnes minst som en hjelpearbeider.

 

 • Du skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i døgnet, og i løpet av uka en arbeidsfri periode på minst 35 timer sammenhengende, og helst inkludert søndag. Tillitsvalgte kan avtale kortere perioder der hvor det er tariffavtale, men da skal du kompenseres med andre hvileperioder eller annet passende vern.

 

 • Er arbeidsdagen over 5,5 time, skal du ha en halv times pause. Denne skal være lønnet hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen, eller det ikke er pauserom der. Arbeider du mer enn to timer over det som er avtalt, har du krav på ekstra pause.

 

 • Nattarbeid og søndagsarbeid er i utgangspunktet forbudt, hvis ikke arbeidet krever det (for eksempel bakeri).

 

 • Er du under 18, skal du ikke utføre arbeid som kan medføre fare for din sikkerhet, helse eller utvikling.

 

 • Er du gravid, har du rett til fri med lønn for svangerskapskontroll, samt 12 uker permisjon under svangerskapet og seks uker etter fødselen. Far eller den som bor med moren har rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen. Til sammen har foreldrene krav på 12 måneder permisjon. I tillegg har du rett på 12 måneder til for hver av foreldrene (men ikke med lønn)

 

 • Ammer du, kan du ta ut ammefri i ca en time per dag, og hvis du har sykt barn eller de som passer barnet er syke, har du ekstra permisjonsrettigheter.

 

 • Ved pleie av nære pårørende i hjemmet som er døende, har du rett til 20 dagers permisjon for pleie.

 

 • Avtjening av verneplikt eller møteplikt i offentlige organer (bydelsutvalg, meddommer etc.) gir deg også rett til permisjon

 

 • Hvis du har avbrudd på grunn av lengre permisjon, må Utdanningsavdelingen samtykke

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder